Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Zhotovovanie ETICS

STN 73 2901: 2015 Zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov

Táto norma určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií napr. fenolovej peny (PF), polyuretánu (PU) s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo omietkou s náterom, spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozperných kotiev, ktoré výrobca dodáva ako ucelený systém. Norma je účinná od 1.5. 2008.

V roku 2013 (po piatich rokoch používania) bola zaradená revízia STN 73 2901: 2008 a to z dôvodov zmien právnych a technických predpisov  týkajúcich sa stavebných  výrobkov, energetickej hospodárnosti a tepelnej ochrany budov s dopadom na zväčšovanie hrúbok zabudovávaných tepelnoizolačných  materiálov, ale aj potreby zohľadnenia zmien s ohľadom na požiadavky  protipožiarnej bezpečnosti a využitie poznania a skúseností z realizácie  ETICS.

Návrh revízie normy okrem uvedených zmien rozširuje aj počet pojmov a spresňuje ich definície pre všetky tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Zavádza pojem požiarnej zábrany s jej zhotovovaním v prípade zabudovania tepelnoizolačných kontaktných systémov s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 na báze expandovaného polystyrénu (EPS) s triedou reakcie na oheň aspoň E. Rozširuje požiadavky na zhotovovanie tepelnoizolačnej vrstvy z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Odkazuje na navrhovanie kotvenia ETICS podľa STN 73 2902: 2012. Spresňuje zhotovovanie kotvenia. Rozširuje a spresňuje požiadavky na zhotovovanie výstužnej vrstvy, najmä požiadavky na aplikáciu a prekrývanie výstužnej mriežky a zhotovovanie povrchovej vrstvy. Zavádza pojem zdvojenia a zhotovenie zdvojenia ETICS. Spodrobňuje rozsah projektovej dokumentácie zhotovenia ETICS ako normatívnej prílohy A. Rozširuje normu o normatívnu prílohu B uvádzajúcu princípy kombinácie tepelnoizolačných výrobkov na báze EPS a MW.

Z hľadiska návrhu aplikácie konkrétneho tepelnoizolačného kontaktného  systému uvádza potrebu zohľadnenia vlastností jednotlivých komponentov, ktoré  vyplývajú z Vyhlásenia o parametroch (musí obsahovať informáciu aspoň  o jednej zásadnej vlastnosti každého komponentu).

Projektová dokumentácia musí obsahovať všetky spodrobnenia súvisiace so  zhotovovaním ETICS. Potrebné je navrhnúť kladenie tepelnoizolačných dosiek.  Osobitne to súvisí s kombináciou dosiek z EPS a MW (vytváranie  požiarnych zábran, oblasti vstupu, bleskozvodu a pod.). Vykreslený musí byť aj návrh rozmiestnenia rozperných kotiev v jednotlivých oblastiach fasády (v závislosti na saní vetra). Osobitnú pozornosť je potrebné venovať  vytváraniu detailov. Návrh detailov musí obsahovať osobitne vykreslenie  výstužnej mriežky s rozsahom jej prekrývania. Pre povrchovú úpravu je potrebné určiť hodnotu súčiniteľa svetlosti, ktorý závisí od pohlcovania  sveteleného (slnečného) žiarenia v závislosti najmä na navrhnutej farebnej úprave povrchu.

Použitie jednotlivých druhov tepelnej izolácie s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť stavby určuje projektová dokumentácia podľa požiadaviek  osobitného predpisua to zmien 2 STN 73 0802 a STN 73 0834, ktoré sú v schvaľovacom procese .

Návrh STN 73 0802/Z2 zavádza pojem požiarnej zábrany ako bariéry v celej hrúbke ETICS, čím napomáha  účinnému lokalizovaniu a zdolávaniu požiaru hasičskou a záchrannou  jednotkou. Protipožiarne zábrany sa zhotovujú najmenej 150 mm, ale najviac  400 mm nad otvormi. PZ šírky 200 mm sa môžu zhotoviť z dosiek  s pozdĺžnou orientáciou vláken alebo lamiel, ktoré sa musia nalepiť  celoplošne. V stavbách sa navrhuje vodorovná požiarna zábrana nad každým podlažím
s otvorom v obvodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na  obvodové steny spravidla v mieste pôvodných požiarnych pásov do  vzdialenosti najviac 400 mm nad otvor nachádzajúci sa pod ňou.

Zvislá požiarna zábrana sa môže umiestniť v blízkosti nárožia na  priečelí s oknami alebo na štíte bez okien .  V prípade,  že sa uplatnia vodorovné zábrany po celom obvode, zabudovanie zvislej zábrany sa nevyžaduje.

Ak sú v obvodovej stene vystupujúce a ustupujúce konštrukcie, napr.  balkóny a lodžie, na zateplenie vodorovnej konštrukcie zdola sa požaduje  tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Obdobne  sa postupuje aj pri zateplení bočných stien vystupujúcich a ustupujúcich konštrukcií napr. balkónov a lodžií a pri zateplení nehorľavých ríms striech,  ktorých výška od terénu je viac ako 7,00 m. Splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti sa dosiahne správnym  prekrývaním výstužnej mriežky v mieste styku rôznych tepelnoizolačných  materiálov (EPS a MW).

Výsledná kvalita tepelnoizolačného kontaktného systému, zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby najmä z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia, užívateľskej bezpečnosti, energetickej úspornosti a tepelnej ochrany je možné dosiahnuť iba  zodpovedným prístupom k významnej obnove všetkých účastníkov (vlastníkov, autorizovaných inžinierov – projektantov, stavebných dozorov, výrobcov  komponentov a systémov ETICS a zhotoviteľov). Uplatnenie ETICS potom pozitívne  prispieva k predĺženiu životnosti budov a trvalej udržateľnosti  výstavby.