Súvisiace predpisy s ETICS

Právne a technické predpisy pre zhotovovanie ETICS (zatepľovanie)

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.. 305/2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh (CPR)
 • Smernica č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov v znení zmeny smernice č. 844/2018
 • Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 12. novembra 2012
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o E H B a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 150/2012 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 225/2013 Z. z. v znení vyhlášky č.94/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
 • STN 73 2901: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
 • STN 73 2902: 2012 – Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS)
 • STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 Tepelná ochrana budov.  Tepelnotechnické  vlastnosti  stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. 
 • STN 73 0540-3: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
 • STN EN 13 501-1 + A1: 2007-09 Klasifikácia  požiarnych  charakteristík    stavebných  výrobkov a prvkov  stavieb. Časť  1: Klasifikácia využívajúca údaje  skúšok reakcie na oheň.
 • STN 73 0802/Z2: 2015  Požiarna  bezpečnosť  stavieb.  Spoločné ustanovenia. Zmena 2
Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.