Kotvenie ETICS

STN 73 2902: 2012 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom.

STN 72 2902 je účinná od 1. januára 2013 a stanovuje požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), v ktorých tepelnú izoláciu tvoria dosky z penového polystyrénu (EPS) alebo z minerálnej vlny (MW), a to z hľadiska odolnosti proti pôsobiacemu zaťaženiu. Pre iné druhy tepelnej izolácie sa môže použiť v primeranom rozsahu.

Norma sa vzťahuje na mechanické pripevnenie, ktoré zabezpečuje alebo prispieva k zabezpečeniu stability ETICS na podklade zároveň s plnením ostatných požiadaviek. Navrhuje a používa sa, ak spojenie ETICS s podkladom vykonané lepením nezabezpečí spoľahlivé prenesenie všetkých pôsobiacich zaťažení do nosnej vrstvy podkladu alebo ak sa mechanické pripevnenie vyžaduje inými dokumentmi (napr. STN 73 2901).

V prípade upevnenia ETICS na stavebnú konštrukciu sa vždy musia vziať do úvahy vlastnosti podkladu z hľadiska skladby vrstiev, ich pevnosti a trvanlivosti. Napríklad na podklade s povrchovou úpravou tvorenou náterom, nástrekom alebo omietkou sa mechanické pripevnenie určené na prenos zaťaženia navrhne vždy. Takýmto prípadom sú aj obvodové plášte na báze pórobetónu.

Najčastejšie používaným typom mechanických prostriedkov na pripevnenie ETICS sú rozperné kotvy. Pri ich návrhu sa vychádza z podmienok a výsledkov skúšok ETICS podľa postupov ETAG 004 a z výsledkov skúšok rozperných kotiev podľa postupov ETAG 014. Rozperné kotvy posúdené na únosnosť v ťahu NRk podľa ETAG 014 možno navrhnúť a použiť iba na prenos účinkov zaťaženia pôsobiaceho rovnobežne s osou rozpernej kotvy.

STN 73 2902 je od 1. 1. 2013 záväzná pri navrhovaní a zhotovovaní mechanického pripevnenia ETICS. Projektová dokumentácia, ktorej spracovanie sa začne po tomto termíne, by sa mala spracovať podľa navrhovanej normy aj vtedy, keď sa prípravná dokumentácia spracovala pred termínom jej platnosti. Norma sa vzťahuje na všetky budovy, na ktorých výstavbu alebo zmenu stavby treba stavebné ohlásenie alebo stavebné povolenie. Návrh mechanického pripevnenia je statickým výpočtom vyžadovaným ako súčasť projektovej dokumentácie na stavebné konanie o aplikácii ETICS. Treba sa preto oboznámiť s postupom a princípmi výpočtu. Tieto postupy vrátane jednotlivých súčiniteľov vstupujúcich do výpočtu sú podrobne opísané v STN 73 2902. V norme sa uvádzajú aj rôzne schémy kotvenia ETICS pri rôznych kombináciách množstva kotiev v ploche a v stykoch dosiek tepelnej izolácie. TSÚS n.o. ponúka výpočtový nástroj na návrh mechanického kotvenia ETICS.
Tento kalkulátor poskytuje na TSÚS n.o. pobočka Bratislava,
Studená 3,
821 04 Bratislava
Tel: +421 (2) 49228 201
e-mail: pob.ba@tsus.sk
riaditeľ pobočky Ing. Patrik Ševčík

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.