Zhotovovanie ETICS​

STN 73 2901/O1: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných
kontaktných systémov

V roku 2013 (po piatich rokoch používania) bola zaradená revízia STN 73 2901: 2008 a to z dôvodov zmien právnych a technických predpisov týkajúcich sa stavebných výrobkov, energetickej hospodárnosti a tepelnej ochrany budov s dopadom na zväčšovanie hrúbok zabudovávaných tepelnoizolačných materiálov, ale aj potreby zohľadnenia zmien s ohľadom na požiadavky protipožiarnej bezpečnosti a využitie poznania a skúseností z realizácie ETICS.

Návrh revízie normy okrem uvedených zmien rozširuje aj počet pojmov a spresňuje ich definície pre všetky tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Zavádza pojem požiarnej zábrany s jej zhotovovaním v prípade zabudovania tepelnoizolačných kontaktných systémov s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 na báze expandovaného polystyrénu (EPS) s triedou reakcie na oheň aspoň E. Rozširuje požiadavky na zhotovovanie tepelnoizolačnej vrstvy z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Odkazuje na navrhovanie kotvenia ETICS podľa STN 73 2902: 2012. Spresňuje zhotovovanie kotvenia. Rozširuje a spresňuje požiadavky na zhotovovanie výstužnej vrstvy, najmä požiadavky na aplikáciu a prekrývanie výstužnej mriežky a zhotovovanie povrchovej vrstvy. Zavádza pojem zdvojenia a zhotovenie zdvojenia ETICS. Spodobňuje rozsah projektovej dokumentácie zhotovenia ETICS ako normatívnej prílohy A. Rozširuje normu o normatívnu prílohu B uvádzajúcu princípy kombinácie tepelnoizolačných výrobkov na báze EPS a MW. Návrh STN 73 0802/Z2 zavádza pojem požiarnej zábrany ako bariéry v celej hrúbke ETICS, čím napomáha účinnému lokalizovaniu a zdolávaniu požiaru hasičskou a záchrannou jednotkou. Protipožiarne zábrany sa zhotovujú najmenej 150 mm, ale najviac 400 mm nad otvormi. PZ šírky 200 mm sa môžu zhotoviť z dosiek s pozdĺžnou orientáciou vláken alebo lamiel, ktoré sa musia nalepiť celoplošne. V stavbách sa navrhuje vodorovná požiarna zábrana nad každým podlažím s otvorom v obvodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na obvodové steny spravidla v mieste pôvodných požiarnych pásov do vzdialenosti najviac 400 mm nad otvor nachádzajúci sa pod ňou.

Z hľadiska návrhu aplikácie konkrétneho tepelnoizolačného kontaktného systému uvádza potrebu zohľadnenia vlastností jednotlivých komponentov, ktoré vyplývajú z Vyhlásenia o parametroch (musí obsahovať informáciu aspoň o jednej zásadnej vlastnosti každého komponentu).

Projektová dokumentácia musí obsahovať všetky spodrobnenia súvisiace so zhotovovaním ETICS. Potrebné je navrhnúť kladenie tepelnoizolačných dosiek. Osobitne to súvisí s kombináciou dosiek z EPS a MW (vytváranie požiarnych zábran, oblasti vstupu, bleskozvodu a pod.). Vykreslený musí byť aj návrh rozmiestnenia rozperných kotiev v jednotlivých oblastiach fasády (v závislosti na saní vetra). Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vytváraniu detailov. Návrh detailov musí obsahovať osobitne vykreslenie výstužnej mriežky s rozsahom jej prekrývania. Pre povrchovú úpravu je potrebné určiť hodnotu súčiniteľa svetlosti, ktorý závisí od pohlcovania svetelného (slnečného) žiarenia v závislosti najmä na navrhnutej farebnej úprave povrchu. Použitie jednotlivých druhov tepelnej izolácie s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť stavby určuje projektová dokumentácia podľa požiadaviek osobitného predpisu a to zmien 2 STN 73 0802 a STN 73 0834, ktoré sú v schvaľovacom procese . Návrh STN 73 0802/Z2 zavádza pojem požiarnej zábrany ako bariéry v celej hrúbke ETICS, čím napomáha účinnému lokalizovaniu a zdolávaniu požiaru hasičskou a záchrannou jednotkou. Protipožiarne zábrany sa zhotovujú najmenej 150 mm, ale najviac 400 mm nad otvormi. PZ šírky 200 mm sa môžu zhotoviť z dosiek s pozdĺžnou orientáciou vláken alebo lamiel, ktoré sa musia nalepiť celoplošne. V stavbách sa navrhuje vodorovná požiarna zábrana nad každým podlažím s otvorom v obvodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na obvodové steny spravidla v mieste pôvodných požiarnych pásov do vzdialenosti najviac 400 mm nad otvor nachádzajúci sa pod ňou. Zvislá požiarna zábrana sa môže umiestniť v blízkosti nárožia na priečelí s oknami alebo na štíte bez okien . V prípade, že sa uplatnia vodorovné zábrany po celom obvode, zabudovanie zvislej zábrany sa nevyžaduje. Ak sú v obvodovej stene vystupujúce a ustupujúce konštrukcie, napr. balkóny a lodžie, na zateplenie vodorovnej konštrukcie zdola sa požaduje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Obdobne sa postupuje aj pri zateplení bočných stien vystupujúcich a ustupujúcich konštrukcií napr. balkónov a lodžií a pri zateplení nehorľavých ríms striech, ktorých výška od terénu je viac ako 7,00 m. Splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti sa dosiahne správnym prekrývaním výstužnej mriežky v mieste styku rôznych tepelnoizolačných materiálov (EPS a MW). Výsledná kvalita tepelnoizolačného kontaktného systému, zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby najmä z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia, užívateľskej bezpečnosti, energetickej úspornosti a tepelnej ochrany je možné dosiahnuť iba zodpovedným prístupom k významnej obnove všetkých účastníkov (vlastníkov, autorizovaných inžinierov – projektantov, stavebných dozorov, výrobcov komponentov a systémov ETICS a zhotoviteľov). Uplatnenie ETICS potom pozitívne prispieva k predĺženiu životnosti budov a trvalej udržateľnosti výstavby.

Použitie jednotlivých druhov tepelnej izolácie s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť stavby určuje projektová dokumentácia podľa požiadaviek osobitného predpisu a to zmien 2 STN 73 0802 a STN 73 0834, ktoré sú v schvaľovacom procese .

Zvislá požiarna zábrana sa môže umiestniť v blízkosti nárožia na priečelí s oknami alebo na štíte bez okien . V prípade, že sa uplatnia vodorovné zábrany po celom obvode, zabudovanie zvislej zábrany sa nevyžaduje. Ak sú v obvodovej stene vystupujúce a ustupujúce konštrukcie, napr. balkóny a lodžie, na zateplenie vodorovnej konštrukcie zdola sa požaduje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Obdobne sa postupuje aj pri zateplení bočných stien vystupujúcich a ustupujúcich konštrukcií napr. balkónov a lodžií a pri zateplení nehorľavých ríms striech, ktorých výška od terénu je viac ako 7,00 m. Splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti sa dosiahne správnym prekrývaním výstužnej mriežky v mieste styku rôznych tepelnoizolačných materiálov (EPS a MW). Výsledná kvalita tepelnoizolačného kontaktného systému, zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby najmä z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia, užívateľskej bezpečnosti, energetickej úspornosti a tepelnej ochrany je možné dosiahnuť iba zodpovedným prístupom k významnej obnove všetkých účastníkov (vlastníkov, autorizovaných inžinierov – projektantov, stavebných dozorov, výrobcov komponentov a systémov ETICS a zhotoviteľov). Uplatnenie ETICS potom pozitívne prispieva k predĺženiu životnosti budov a trvalej udržateľnosti výstavby.

Ak sú v obvodovej stene vystupujúce a ustupujúce konštrukcie, napr. balkóny a lodžie, na zateplenie vodorovnej konštrukcie zdola sa požaduje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Obdobne sa postupuje aj pri zateplení bočných stien vystupujúcich a ustupujúcich konštrukcií napr. balkónov a lodžií a pri zateplení nehorľavých ríms striech, ktorých výška od terénu je viac ako 7,00 m. Splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti sa dosiahne správnym prekrývaním výstužnej mriežky v mieste styku rôznych tepelnoizolačných materiálov (EPS a MW).

Výsledná kvalita tepelnoizolačného kontaktného systému, zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby najmä z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia, užívateľskej bezpečnosti, energetickej úspornosti a tepelnej ochrany je možné dosiahnuť iba zodpovedným prístupom k významnej obnove všetkých účastníkov (vlastníkov, autorizovaných inžinierov – projektantov, stavebných dozorov, výrobcov komponentov a systémov ETICS a zhotoviteľov). Uplatnenie ETICS potom pozitívne prispieva k predĺženiu životnosti budov a trvalej udržateľnosti výstavby.

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.