Systémové riešenie kvality

Systémové riešenie postupov kvality tepelnej ochrany budov zatepľovaním odporúčané OZ Združením pre zatepľovanie budov

Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) má medzi svojimi prioritami vyjadrenú podporu vysokého štandardu kvality výroby a realizácie zatepľovacích systémov. Vychádza sa pritom z nástrojov kvality pre tepelnú ochranu budov zatepľovaním, kde kvalitu zatepľovacích prác ovplyvňuje zatepľovací systém výrobcu, na ktorý musí byť požadovaný doklad preukazovania zhody. Zatepľovanie musí mať pre konkrétnu stavbu kvalitný projekt a samotný zatepľovací systém by mal byť realizovaný osvedčeným a kvalifikovaným zhotoviteľom. Vychádzať sa musí z poznania fyzického stavu budovy a stanovenia priorít obnovy, súčasťou ktorej je i tepelná ochrana budov zatepľovaním. Tepelná ochrana budov zatepľovaním ako proces od výroby zatepľovacieho systému cez projektovú prípravu až po zhotovenie zatepľovacích prác na bytovej a nebytovej budove je špecificky náročný, odborný proces vyžadujúci prax, ale hlavne poznanie detailov budovy s riešením tepelnotechnickej kvality podmienok nevýrobnej budovy. Pre dosiahnutie požadovaného stupňa kvality tepelnej ochrany budov zatepľovaním OZ ZPZ na základe poznania dlhodobej realizácie zatepľovania navrhuje toto systémové riešenie postupov kvality tepelnej ochrany budov zatepľovaním ako odporúčané riešenie OZ ZPZ. Toto riešenie má súčasne napĺňať obsah § 43 q ods. 2 platného Stavebného zákona a tým by malo byť akceptované Stavebnými úradmi a ďalšími účastníkmi investičnej výstavby ako odporúčané pre realizáciu zatepľovacích prác bytových a nebytových budov.

1. Výber zatepľovacieho systému

Výrobca zatepľovacieho systému musí mať na svoj zatepľovací systém Európske technické osvedčenie (ETA) od notifikovanej osoby pre technické osvedčenie, ktorá môže vydávať ETA, a tým umožňuje výrobcovi zatepľovacieho systému uplatniť na tento výrobok značku CE. V dokladoch k ETA musia byť uvedené všetky komponenty zatepľovacieho systému, ktoré sa na Slovensku uplatňujú. Výrobca systému vyhlási zhodu v súlade s výrobkom zaradeným do skupiny výrobkov č. 2101 „Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (kontaktné zatepľovacie systémy - KZS=ETICS) na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných dosák omietaných jednou alebo viacerými vrstvami malty". Pokiaľ výrobcovi zatepľovacieho systému platí ešte národné technické osvedčenie musí preukázať okrem tohto dokladu, že prihlásil svoj zatepľovací systém u príslušnej notifikovanej osoby na európske technické osvedčovanie

2. Projektová príprava

Dodatočné zatepľovanie bytových a nebytových budov je súčasťou významnej obnovy budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z o energetickej hospodárnosti budov. Výpočet energetickej hospodárnosti budov a celý proces energetickej certifikácie budov spodobňuje Vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre zatepľovanie budov vydalo MVRR SR Usmernenie i s dodatkom podľa ktorého „pri ostatných stavbách (napr. bytové budovy, nebytové budovy) posúdenie toho či je potrebné stavebné konanie je vecou správnej úvahy stavebného úradu. Spravidla určí ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie s doplnením dokumentácie podľa § 7 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. resp. tieto podliehajú stavebnému konaniu na základe žiadosti o stavebné povolenie." Ak nejde o jednoduché stavby každá bytová a nebytová budova (okrem budov podľa § 2 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 555/2005 Z. z.) pri zatepľovaní musí splniť požiadavky Vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z. § 4 ods. 3 - ods. 13. Spresňuje sa tak záväznosť vyjadrená v § 21 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., kde nebola vyjadrená odvolávka na príslušnú technickú normu. V súčasnosti bez rešpektovania § 4 Vyhlášky MVRR SR č.625/2006 Z. z. nie je možné splniť energetickú triedu B a navrhnúť opatrenia na dosiahnutie lepšieho výsledku energetickej hospodárnosti budov. Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu u tepelnej ochrany bytovej a nebytovej budovy zatepľovaním ako súčasť významnej obnovy podľa OZ ZPZ má obsahovať :

3. Zhotovenie tepelnej ochrany obvodového plášťa zateplením na stavbe

Je potrebné uskutočniť výber zhotoviteľa a výber zatepľovacieho systému. Pri výbere zhotoviteľa, ktorý má licenciu TSUS si vlastník vyberá aj systém zatepľovania. Kvalita prác zhotoviteľa je kontrolovaná nezávislou treťou stranou a realizuje sa systém zatepľovania na ktorý je doklad preukazovania zhody. Požiadavky na udeľovanie licencii zatepľovacích prác, spracované TSÚS boli pripomienkované OZ ZPZ a Združenie tieto „Podmienky pre udeľovanie licencií na vykonávanie prác pri zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov" akceptuje ako nezávislá organizácia združujúca výrobcov zatepľovacích systémov a ich komponentov. Takýto systém výberu zhotoviteľa stavebných prác spracovaný inšpekčným orgánom typu A akreditovaný SNAS pre overovanie kvality stavebných prác podľa STN ISO/ IEC 17 020 a odsúhlasený zástupcom zhotoviteľských subjektov pre dané stavebné práce je pre zhotoviteľa zatepľovacích prác kvalifikovaným systémom stavebného dodávateľa a mal by najmä pri stavbách financovaných z verejných prostriedkov byť nielen akceptovaný, ale aj požadovaný.

4. Záver

Systémové riešenie postupov kvality tepelnej ochrany budov v zateV ZATEPĽOVANÍM ODPORÚČANÉ OZ ZDRUŽENÍM PRE ZATEPĽOVANIE BUDOV, schválené predstavenstvom OZ ZPZ a pripomienkované členskou základňou združenia OZ ZPZ, predstavuje postupy, ktoré komplexne riešia kvalitu od návrhu cez projektovú prípravu až po zhotovenie zatepľovacích prác. Toto systémové riešenie kvality zatepľovacích prác minimálne rieši „stavebné práce na ktoré sa vzťahujú technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia" podľa § 43 q ods. 2 Stavebného zákona a preto „ stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi". S týmto odvolaním by mala byť akceptovaná a požadovaná licencia zhotoviteľa u ŠFRB pri forme podpory obnovy nebytovej budovy a požadovaný tiež navrhovaný rozsah projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu predkladaný pri zatepľovaní významnej obnovy nevýrobnej budovy.

Schválené pracovnou skupinou predstavenstva OZ ZPZ,

Bratislava dňa 11. 7. 2007

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.