Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Užitočné odkazy

ÚSTREDNÉ ORGÁNY A ÚRADY

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY http://www.vlada.gov.sk/
FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SR http://www.natfund.gov.sk/
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR http://www.genpro.gov.sk/
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR http://www.mindop.sk/
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR http://www.finance.gov.sk/
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR http://www.economy.gov.sk/
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR http://www.mpsr.sk/
MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR http://www.employment.gov.sk/
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR http://www.minedu.sk/
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR http://www.justice.gov.sk/
MINISTERSTVO VNÚTRA SR http://www.minv.sk/
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR http://www.foreign.gov.sk/
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR http://www.health.gov.sk/
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR http://www.enviro.gov.sk/
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR http://www.nku.gov.sk/
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY http://www.nssr.gov.sk/
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA http://www.nbs.sk/
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD http://www.nbusr.sk/
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE http://www.safework.gov.sk/
PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR http://www.antimon.gov.sk/
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR http://www.statistics.sk/
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR http://www.geodesy.gov.sk/
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU http://www.ujd.gov.sk/
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR http://www.unms.sk/
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ http://www.urso.gov.sk/
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE http://www.uvo.gov.sk
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR http://www.indprop.gov.sk/

ÚRADY, ÚSTAVY, ZDRUŽENIA

PORTÁL PRÁVNYCH PREDPISOV MS SR http://www.justice.gov.sk/ 
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV (RÚZ) http://www.ruzsr.sk/
SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV  http://www.komarch.sk/ 
SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV  http://www.sksi.sk/
ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA http://zsps.sk/
SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR http://www.sps.cz/
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ n. o. http://www.tsus.sk
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA http://www.sfrb.sk/
PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA http://www.pss.sk/
WŰSTENROT, STAVEBNÁ SPORITEĽŇA http://www.wustenrot.sk/
SLOVENSKÁ INOVAČNÁ a ENERGETICKÁ AGENTÚRA http://www.siea.sk/
CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV http://www.czb.cz/

ZDRUŽENÍ VÝROBCỦ EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ČESKÉ REPUBLIKY

http://www.epscr.cz

ZDRUŽENIE VÝROBCOV EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

http://www.epssr.sk
ASOCIACE VÝROBCỦ MINERÁLNI VLNY http://www.avmi.cz/
EUROPSKÁ ASOCIÁCIA PRE ETICS http://ea-etics.eu/