Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Systémové riešenie kvality

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE POSTUPOV KVALITY TEPELNEJ OCHRANY BUDOV

ZATEPĽOVANÍM ODPORÚČANÉ OZ ZDRUŽENÍM PRE ZATEPĽOVANIE BUDOV.

 

Občianské združenie Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) má medzi svojimi prioritami vyjadrenú podporu vysokého štandardu kvality výroby a realizácie zatepľovacích systémov. Vychádza sa pritom z nástrojov kvality pre tepelnú ochranu budov zatepľovaním, kde  kvalitu    zatepľovacích    prác   ovplyvňuje  zatepľovací   systém   výrobcu,  na  ktorý  musí  byť požadovaný  doklad  preukazovania  zhody.  Zatepľovanie musí mať pre konkrétnu stavbu kvalitný  projekt  a  samotný zatepľovací systém   by   mal   byť   realizovaný osvedčeným a  kvalifikovaným zhotoviteľom. Vychádzať sa musí z poznania fyzického stavu budovy a  stanovenia  priorít obnovy, súčasťou ktorej  je i tepelná ochrana budov zatepľovaním.

Tepelná ochrana budov zatepľovaním ako proces od výroby zatepľovacieho systému cez projektovú prípravu až po zhotovenie  zatepľovacích prác na  bytovej  a nebytovej budove je  špecificky náročný, odborný proces vyžadujúci prax, ale hlavne poznanie detailov budovy s riešením tepelnotechnickej kvality podmienok nevýrobnej budovy.

Pre dosiahnutie požadovaného stupňa kvality tepelnej ochrany budov zatepľovaním OZ ZPZ na základe poznania dlhodobej realizácie zatepľovania navrhuje toto systémové riešenie postupov kvality tepelnej ochrany budov zatepľovaním ako odporúčané riešenie OZ ZPZ. Toto riešenie má súčasne napĺnať obsah § 43 q ods. 2 platného Stavebného zákona a tým by malo byť akceptované Stavebnými úradmi a  ďalšími účastníkmi investičnej výstavby ako  o d p o r ú č a n é  pre realizáciu zatepľovacích prác bytových a nebytových budov.

 

1. Výber zatepľovacieho systému.

Výrobca zatepľovacieho systému musí mať na svôj zatepľovací systém Europské technické osvedčenie (ETA) od notifikovanej osoby pre technické osvedčenie, ktorá môže vydávať ETA, a tým umožňuje výrobcovi zatepľovacieho systému uplatniť na tento výrobok značku CE. V dokladoch k  ETA musia byť uvedené všetky komponenty zatepľovacieho systému, ktoré sa na Slovensku uplatňujú. Výrobca systému vyhlási zhodu v súlade s výrobkom  zaradeným do skupiny výrobkov č. 2101 „Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (kontaktné zatepľovacie systémy - KZS=ETICS) na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných dosák omietaných jednou alebo viacerými vrstvami malty". Pokiaľ výrobcovi zatepľovacieho systému platí ešte národné technické osvedčenie musí preukázať okrem tohto dokladu, že prihlásil svoj zatepľovací systém u príslušnej notifikovanej osoby na európske technické osvedčovanie.

 

2. Projektová príprava.

Dodatočné zatepľovanie bytových a nebytových budov je súčasťou významnej obnovy budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z o energetickej hospodárnosti budov. Výpočet energetickej hospodárnosti budov a celý proces energetickej certifikácie budov spodrobňuje Vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre zatepľovanie budov vydalo MVRR SR Usmernenie i s dodatkom podľa ktorého „pri  ostatných  stavbách (napr. bytové budovy, nebytové   budovy)   posúdenie   toho   či   je potrebné   stavebné  konanie je vecou správnej úvahy   stavebného  úradu.  Spravidla   určí ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie s doplnením dokumentácie podľa § 7  vyhlášky č.  453/2000 Z.z. resp.  tieto  podliehajú stavebnému  konaniu   na   základe  žiadosti  o stavebné povolenie."

Ak nejde o jednoduché stavby každá bytová a nebytová budova (okrem budov podľa § 2 ods. 2  a  ods. 4 zákona č. 555/2005 Z. z.) pri zatepľovaní musí splniť požiadavky Vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z. § 4 ods. 3 - ods. 13. Spresňuje sa tak záväznosť vyjadrená v § 21 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., kde nebola vyjadrená odvolávka na príslušnú technickú normu. V súčasnosti bez rešpektovania § 4 Vyhlášky MVRR SR č.625/2006 Z. z. nie je možné splniť energetickú triedu B a navrhnúť opatrenia na dosiahnutie lepšieho výsledku energetickej hospodárnosti budov.

Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu u tepelnej ochrany bytovej a nebytovej budovy zatepľovaním ako súčasť významnej obnovy podľa OZ ZPZ má obsahovať :

  • 1) Projektové hodnotenie (tepelnotechnický výpočet) spreukázaním splnenia kritéria podľa § 4 ods. 3 - 13 Vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z.z.
  • 2) Rozsah projektovej dokumentácie kstavebnému povoleniu dodržaný podľa odporúčania vupravenej (pripravovanej) STN 73 02901, príloha A.
  • 3) Technické detaily OZ ZPZ vypracované na VVÚPS-NOVA : „Princípy riešenia tepelnej ochrany obvodového plášťa zateplenim", alebo iné rovnocenné, ale konkrétne upravené pre projektovanú obnovu budovy

3. Zhotovenie tepelnej ochrany obvodového plášťa zateplením na stavbe

Je potrebné uskutočniť výber zhotoviteľa a výber zatepľovacieho systému. Pri výbere   zhotoviteľa,  ktorý  má  licenciu TSUS   si   vlastník  vyberá aj  systém   zatepľovania.   Kvalita  prác  zhotoviteľa je kontrolovaná   nezávislou  treťou  stranou  a  realizuje  sa  systém  zatepľovania    na    ktorý    je    doklad preukazovania  zhody. Požiadavky na udeľovanie licencii zatepľovacích prác, spracované TSÚS  boli pripomienkované OZ ZPZ a Združenie  tieto „Podmienky pre udeľovanie licencii na vykonávanie prác pri zhotovení kontakných tepeľnoizolačných systémov" akceptuje ako nezávisla organizácia združujúca výrobcov zatepľovacích systémov a ich komponentov. Takýto systém výberu zhotoviteľa stavebných prác spracovaný inšpekčným orgánom typu A

akreditovaný SNAS pre overovanie kvality stavebných prác podľa STN ISO/ IEC 17 020 a odsúhlasený zástupcom zhotoviteľských subjektov pre dané stavebné práce je pre zhotoviteľa zatepľovacích prác kvalifikovaným sytémom stavebného dodavateľa a mal by najmä pri stavbách financovaných z verejných prostriedkov byť nielen akceptovaný, ale aj požadovaný.

 

4. Záver

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE POSTUPOV KVALITY TEPELNEJ OCHRANY BUDOV ZATEPĽOVANÍM ODPORÚČANÉ OZ ZDRUŽENÍM PRE ZATEPĽOVANIE BUDOV, schválené predstavenstvom OZ ZPZ a pripomienkované členskou základňou združenia OZ ZPZ, predstavuje postupy, ktoré komplexne riešia kvalitu od návrhu cez projektovú prípravu až po zhotovenie zatepľovacích prác. Toto systémové riešenie kvality zatepľovacích prác minimálne rieši „stavebné práce na ktoré sa vzťahujú technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia" podľa § 43 q ods. 2 Stavebného zákona a preto „ stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi". S týmto odvolaním by mala byť akceptovaná a požadovaná licencia zhotoviteľa u ŠFRB pri forme podpory obnovy nebytovej budovy a  požadovaný  tiež navrhovaný rozsah projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu  predkladaný pri zatepľovaní významnej obnovy nevýrobnej budovy.

 

 

Schvalené pracovnou skupinou predstavenstva OZ ZPZ,

Bratislava dňa 11. 7. 2007