Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Stanovy

STANOVY Občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov 

Občianske združenie pre zatepľovanie budov (ďalej len občianske združenie) vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Článok I. Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia znie: Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov. Výnimočne (napr. v grafických symboloch) sa používa skratka ZPZ.

 2. Sídlom občianskeho združenia je: Studená 3, P. O. Box 44, 821 04 Bratislava.

 3. Občianske združenie je dobrovoľné, nezávislé a združuje členov na základe spoločného záujmu.

 4. V právnych vzťahoch občianske združenie vystupuje vo vlastnom mene a za svoje záväzky zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia občianskeho združenia neručia za záväzky združenia.

 5. Občianske združenie je založené na dobu neurčitú.

Článok II. Účel a ciele združenia. 

 1. Cieľom občianskeho združenia je podporovať používanie a realizáciu kvalitných a overených zatepľovacích systémov obvodových plášťov budov (ďalej len zatepľovacích systémov) pri obnove a pri novej výstavbe. Podporou sa pre plnenie .cieľu občianskeho združenia rozumie činnosť združenia uskutočňovaná sústreďovaním a šírením teoretických a praktických poznatkov z oblasti zatepľovania budov v radoch členov a verejnosti, formou organizovania školení, seminárov, diskusií, uskutočňovaním PR aktivít a pod.

 2. Cieľom činnosti združenia je najmä: 

  a) podpora vysokého štandardu dodržiavania podmienok kvality výroby a realizácie zatepľovacích systémov, 

  b) podpora využívania zatepľovacích systémov smerujúcich k dlhodobým ekologickým, ekonomickým a energetickým efektom, 

  c) zvyšovanie informovanosti odbornej aj neodbornej verejnosti o prínosoch a podmienkach uplatňovania zatepľovacích systémov na prospech konečného spotrebiteľa,< 

  d) podpora harmonizácie noriem a predpisov o zatepľovacích systémoch s normami a predpismi Europskej únie.

 3. V zaujme naplnenia svojich cieľov občianske združenie spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí, ktoré majú obdobné poslanie.

Článok III. Členstvo 

 1. Členom občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré 

  vykonávajú na území Slovenskej republiky činnosti v oblasti zatepľovania obvodových plášťov a súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

 2. Občianske združenie má riadnych, pridružených a .čestných členov, ktorí sú organizovaní v týchto profesijných skupinách 

  a) výrobca a držiteľ technického osvedčenia zatepľovacieho systému (ďalej len výrobca systému) 

  b) výrobca komponentov zatepľovacích systémov (ďalej len výrobca komponentov), 

  c) projektant, expert, odborník na zatepľovanie (ďalej len expert), 

  d) zhotoviteľ zatepľovacích systémov (ďalej len zhotoviteľ). Pri kumulácii profesii sa člen zaradí iba podľa jednej profesijnej skupiny.

 3. Za riadneho člena občianskeho združenia sa považuje výrobca systému a expert.

 4. Za pridruženého člena občianskeho združenia sa považuje výrobca komponentov a zhotoviteľ .

 5. Za čestného člena sa považuje právnická alebo fyzická osoba, pôsobiaca v oblasti zatepľovacích systémov, prípadne v súvisiacich odboroch, ktorá spätne napomáha plneniu cieľu združenia.

 6. O prijatie. za riadneho a pridruženého člena občianskeho združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predstavenstvo občianskeho združenia. V prihláške záujemca uvedie, do ktorej profesijnej skupiny chce byť v občianskom združení zaradený. Záujemca zároveň predstavenstvu predloží základné informácie o svojom predmete podnikania a referenčnú dokumentáciu.

 7. Rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí žiadosti o členstvo(riadny, pridružený člen) oznámi predstavenstvo záujemcovi najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania žiadosti. .Členstvo vzniká, na základe rozhodnutia predstavenstva o prijatí, dňom uhradenia členského príspevku. Dňom uhradenia sa rozumie deň pripísania členského príspevku na účet občianskeho združenia.

 8. O prijatí čestného člena rozhoduje valné zhromaždenie. Čestní členovia sú oprávnení zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením a hlasovať hlasom poradným na zasadnutiach valného zhromaždenia združenia. Čestní členovia nie sú. povinní uhradiť členský príspevok. Ostatné členské práva a povinnosti vyplývajúce z týchto stanov sa vzťahujú aj na čestných členov občianskeho združenia.

 9. Zánik členstva nastáva 

  a) písomným oznámením člena o vystúpení, 

  b) úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby, 

  c) vylúčením na základe odôvodneného rozhodnutia predstavenstva a to najmä v prípade: 

  - profesijne neetického konania, ktoré poškodzuje poslanie, ciele, záujmy alebo dobré meno združenia, 

  - hrubého porušenia alebo opakovaného menej závažného porušenia stanov združenia, 

  d) zánikom oprávnenia na vykonávanie predmetu činnosti, ktorá je predpokladom pre vznik členstva v združení, vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku majetku postačujúceho na úhradu trov konkurzného konania, 

  e) zánikom občianskeho združenia.

 10. Člen, ktorého členstvo zanikne z dôvodov špecifikovaných v predchádzajúcom odseku tohto článku nemá nárok na vrátenie uhradeného členského príspevku resp. jeho alikvotnej časti.

Článok IV. Práva a povinnosti členov 

 1. Člen má právo najmä : 

  a) podieľať sa na činnosti občianskeho združenia, 

  b) voliť a byť volený do príslušných orgánov občianskeho združenia, 

  c) podávať orgánom občianskeho združenia podnety a sťažnosti a žiadať o stanovisko k nim, 

  d) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia, 

  e) zúčastňovať sa na zasadnutiach príslušných orgánov občianskeho združenia.

 2. Povinnosti člena sú najmä: 

  a) dodržiavať prijaté stanovy občianskeho združenia, 

  b) rešpektovať rozhodnutia príslušných orgánov občianskeho združenia, 

  c) aktívne sa podielať na činnosti a napĺňaní. cieľov občianskeho združenia, 

  d) uhradiť členský príspevok s výnimkou špecifikovanou v článku III. ods. 8.

Článok V. Orgány združenia 

 1. Orgánmi občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov sú: 

  a) valné zhromaždenie, 

  b) predstavenstvo, 

  c) kontrolná komisia. 

  Článok VI. Valné zhromaždenie 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia a je tvorený z riadnych členov občianskeho združenia. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne, na základe písomnej pozvánky zaslanej v lehote desať (10) dní pred termínom konania Valného zhromaždenia povereným členom predstavenstva.

 2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho riadnych členov. Valné Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 3. V právomoci valného zhromaždenia je najmä: 

  a) schvalovať stanovy občianskeho združenia, ich zmeny a doplnky, 

  b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie, 

  c) voliť a odvolávať predsedu občianskeho združenia, 

  d) schvalovať plán činnosti a návrh rozpočtu, 

  e) prijímať správu o činnosti a kontrolnú správu o hospodárení, 

  f) rozhodnúť o prijatí čestných členov občianskeho združenia, 

  g) prijať rozhodnutie o zrušení občianskeho združenia.

Článok VII. Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je výkonným orgánom občianskeho združenia v období medzi valnými zhromaždeniami. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

 2. Predstavenstvo je trojčlenné. Predstavenstvo sa skladá z predsedu a členov. Funkčné. obdobie je dva roky.

 3. Predstavenstvo sa schádza najmenej jeden krát za tri mesiace. Rokovania zvoláva a riadi predseda, prípadne ním poverený zástupca. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

 4. Predstavenstvo najmä: 

  a) zabezpečuje činnosť občianskeho združenia, 

  b) spracováva plány a správy o činnosti, návrh rozpočtu, 

  c) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov, 

  d) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, že sa nemôže zísť valné zhromaždenie, 

  e) ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia združenia, rozhoduje o výške členského príspevku, 

  f) zvoláva a pripravuje valné zhromaždenia.

 5. Predstavenstvo môže na zabezpečenie svojej činnosti: 

  a) zriadiť sekretariát, 

  b) ustanoviť plateného výkonného riaditeľa občianskeho združenia, 

  c) prijímať do pracovného pomeru ďalšie osoby.

 6. Predseda občianskeho združenia zastupuje združenie navonok, zvoláva a riadi zasadnutia predstavenstva. V prípade jeho neprítomnosti zastupuje predsedu predstavenstvom poverený zástupca.

Článok VIII. Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

 2. Kontrolná komisia má troch členov, volených valným zhromaždením, ktoré si zo svojich radov volia predsedu. Kontrolná komisia sa schádza najmenej dvakrát do roka. Jej zasadnutie riadi predseda. Kontrolná komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Funkčné obdobie sú dva roky.

 3. Kontrolná komisia najmä: 

  a) kontroluje hospodárenie občianskeho združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie, 

  b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku, 

  c) spracováva správu o hospodárení občianskeho združenia.

Článok IX. Hospodárenie združenia

 1. Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

 2. Zdrojmi majetku sú : 

  a) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, 

  b) členské príspevky, 

  c) výnosy majetku.

 3. Hospodárenie prebieha na základe schváleného rozpočtu.

 4. Za hospodárenie združenia zodpovedá predstavenstvo.

Článok X. Zánik združenia 

 1. Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo spojením s iným združením.

 2. Ak občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, predstavenstvo ustanoví likvidátora.

 3. Pri likvidácii sa najskôr uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na účely spojené s jeho cieľom alebo na charitu.

Článok XI. Záverečné ustanovenie

 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

 2. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra