EAE Awards oceňuje vynikajúce projekty využívajúce ETICS

Na zmiernenie klimatických zmien krajiny na celom svete podpísali Parížsku dohodu už v roku 2015. Na obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5 °C, max. 2 °C Európska únia spustila Zelenú dohodu s cieľom dekarbonizovať svoje hospodárstvo do roku 2050. S iniciatívami Renovate2Recover a REPowerEU Európa využíva obrovský vplyv na posilnenie energetickej bezpečnosti znížením dopytu po energiách a zároveň uľahčením […]

OZ ZPZ vydal Technickú informácia č. 12 Aplikácia požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť ETICS podľa STN 73 0802.

Technická informácia na 12 stranách uvádza informácie o rozdieloch v požiadavkách podľa STN 73 0802/Z2 a STN 73 0802/Z3 resp. revidovanej STN 73 0802 (vydaná bude k 1. marcu 2023). Najmä pomocou obrázkov uvádza princípy navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, návrh požiarnych zábran v závislosti od hrúbky tepelnej izolácie v ETICS a návrh ETICS v závislosti od požiarnej výšky. […]

22. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2023

OZ ZPZ je partnerom pripravovanej aj pre rok 2023 partnerom pripravovanej medzinárodnej konferencie, ktorej história siaha do roku 1970. V poradí 22. medzinárodná konferencia sa „Tepelná ochrana budov 2023. Prvý krok k energetickej nezávislosti“ sa uskutoční 17. až 19. mája 2023 tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri a architekti, odborne spôsobilé […]

Technická informácia č. 11 – Aplikácia noriem súboru STN 72 7221

OZ ZPZ pripravilo pre odbornú verejnosť ďalšiu publikáciu: Technickú informáciu č. 11 Aplikácia noriem súboru STN 72 7221. Obsahuje požiadavky na najdôležitejšie vlastnosti/parametre tepelnoizolačných výrobkov, ktoré sú charakteristické pre výrobky rozlíšené podľa účelu použitia na zabudovanie do jednotlivých stavebných konštrukcií budov. Zámerom je pomôcť najmä autorizovaným inžinierom, autorizovaným architektom, stavebným dozorom a ďalším účastníkom výstavby pri […]

Fórum slovenského stavebníctva 2022

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska ako odborní garanti organizujú 25. októbra 2022 odbornú diskusiu zameranú na výmenu skúseností, návrh riešenia problémov vo vybraných oblastiach procesov výstavby a uskutočňovania obnovy existujúcich budov. 2. panel Vás určite zaujme, lebo sa bude zaoberať problematikou: Pripravenosť stavebníctva na zvýšené požiadavky obnovy budov. Pozvánka TU.

EAE AWARD

Ocenenie najlepšie zateplených budov udelené Európskou Asociáciou pre ETICS (European Association for ETICS – EAE) bolo odovzdané počas on-line konanej 21. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov konanej 2.-4. februára 2022. Ocenené projekty TU 

AKTUÁLNE PROBLÉMY ZHOTOVOVANIA ŠPECÁLNYCH PRÁC S UPLATNENÍM ETICS

Dobrý deň, dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Aktuálne problémy obnovy budov zhotovovaním ETICS“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných […]

V akom dome bývam?

V týchto dňoch vyšla publikácia s názvom BUDOVY NA OBNOVU. V akom dome bývam?, ktorú vydalo Združenie OZ ZPZ. Publikácia je určená vlastníkom – stavebníkom, správcom bytových domov, autorizovaným inžinierom, projektantom, zhotoviteľom obnovy a ďalším účastníkom obnovy všetkých bytových domov a záujemcom ktorí si chcú rozšíriť vedomosti o typoch a detailoch domov hromadnej výstavby. V […]

Tepelná ochrana budov 2021

Medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2021″ sa uskutoční v novom termíne 2. až 4. februára 2022.  Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sa 21. medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2021 „Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ neuskutoční v dňoch 14. až 16. novembra 2021, ale v novom termíne 2. až 4. februára 2022 v hoteli […]

Cena EAE Awards 2021 aj pre Slovensko

V rámci 5. ročníka konferencie ETICS Forum 2021 boli odovzdané ceny EAE Award 2021 za energeticky efektívnu architektúru využívajúci ETICS. EAE, Európska asociácia pre vonkajšie tepelnoizolačné systémy (ETICS), zaradila toto ocenenie po prvýkrát do svojho programu. Alessandro Siragusa z talianskej asociácie ETICS Cortexa a člen predstavenstva EAE o cieľoch súťaže: „Touto cenou chceme oceniť energeticky […]