Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Technické informácie združenia

Záväzné požiadavky energetickej hospodárnosti budov  uvedené vo Vyhláške MDVRR SR 

č. 364/2012 v súlade s STN 73 0540-2 sa postupne sprísňujú k termínu 1.1.2013,1.1.2016

a 1.1. 2019 (resp. 2021).  OZ Združenie pre zatepľovanie budov k splneniu týchto požiadaviek

pre navrhovanie a zhotovovanie ETICS k dátumu 1.1. 2016 vydalo dve technické informácie

a to Technickú informáciu č.1 „Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS“

a Technickú informáciu č.2  „Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany budov“, ktoré Vám poskytujeme v plnom znení.


Technická informácia  č. 1.

Technická informácia  č. 2.