Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Základné pojmy obnovy budov

Pojmy a definície súvisiace s obnovou bytových a nebytových budov

Dlhodobá stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov používa pojmy súvisiace s obnovou budov, ktoré sa zavádzajú do právnych a technických predpisov Slovenskej republiky nadväzne na prepracované znenia smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ

z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) a 2012/27/EÚ

z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES:

Energetická hospodárnosť budovy: množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prí­pravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie (podľa

§ 3 ods. 2 zákona 1).

Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

Budova: zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia; budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie (podľa § 2 ods. 3 zákona[1]).

Ďalej sa použili definície, ktoré uvádza návrh nového zákona o energetickej efektívnosti:

Energetická náročnosť budovy: nameraná ročná spotreba energie v budove vztiahnutá na jednotku celkovej podlahovej plochy budovy.

Energetická efektívnosť: proces smerujúci k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k zníženiu energetickej náročnosti v celom reťazci od premeny energie, cez procesy distribúcie energie až po jej konečnú spotrebu.

Verejná budova: budova, ktorú vlastní alebo je v správe verejného subjektu[2]).

Relevantná budova: verejná budova podľa osobitného predpisu,[3]) v správe[4]) a užívaní ústredných orgánov štátnej správy,[5]) ktorá k 1. januáru aktuálneho roka nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa osobitného predpisu[6]) a ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 250 m2.

Obnovená budova: existujúca budova, na ktorej sa uskutočnili zmeny stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktorými sa pred ukončením ich životnosti dosiahne splnenie základných požiadaviek na stavby a predĺženie životnosti stavby alebo častí stavby obvykle bez prerušenia užívania budovy, pričom sa obnova môže z hľadiska rozsahu uskutočniť ako celková alebo čiastočná (podľa STN 73 0540-2: 2012[7]), č. 2.5).

Významná obnova budovy (angl. major renovation): stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní (podľa §2 ods. 7 zákona 1).

Významnú obnovu budovy možno uskutočniť naraz alebo postupnými (čiastkovými) stavebnými úpravami. Významná obnova je čiastkovou obnovou budovy. Pokiaľ sa významná obnova uskutočňuje postupovými krokmi, každý postupový krok je čiastkovou obnovou budovy.

Významná obnova technických systémov budovy (angl. substantional refurbishment): obnova technického zariadenia budovy, pri ktorej investičné náklady na obnovu sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na nové porovnateľné technické zariadenie budovy, pričom znížením potreby primárnych energetických zdrojov na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody, osvetlenie, vetranie alebo klimatizáciu sa dosiahne splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy[8]) (podľa návrhu zákona o energetickej efektívnosti).

Hĺbková obnova budovy (angl. deep renovation): uskutočnenie významnej obnovy budovy[9]) a významnej obnovy technického zariadenia budovy (podľa návrhu zákona o energetickej efektívnosti)

Celková obnova budovy (angl. comprehensive renovation): stav budovy zabezpečený stavebnými úpravami, kedy všetky stavebné konštrukcie a technické zariadenie budovy spĺňajú základné požiadavky na stavby, ktoré sú určené platnými právnymi a technickými predpismi (podľa STN 73 0540-27) čl. 2.5).

Celkovú obnovu budovy možno vykonať naraz alebo postupne ako čiastkovú obnovu. Celková obnova pozostáva z významnej obnovy budovy, významnej obnovy technických systémov budovy a obnovy stavebných konštrukcií a technických systémov významnou mierou neovplyvňujúcich potrebu a spotrebu energie budovy (zabezpečenie statickej, užívateľskej a protipožiarnej bezpečnosti, hygieny a akustickej ochrany, napr. obnova balkónov, lodžií, bleskozvodu, výťahov, kanalizácie, hydroizolácií, podláh a pod.).

Celková podlahová plocha: podlahová plocha podlaží určená z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia lokálnych vystupujúcich stavebných konštrukcií, napríklad stĺpov, ríms, pilastrov, lokálnych zmenšení hrúbky obvodového plášťa, bez plochy balkónov, lodžií a terás; ak svetlá výška miestnosti prechádza cez dve podlažia alebo cez viac podlaží, napríklad schodištia a galérie, celková plocha podlažia sa vypočíta tak, ako keby miestnosť bola v rovine každého podlažia rozdelená horizontálnou konštrukciou (podľa STN 73 0540-27) čl. 2.11).

Poznámka: Niektoré pojmy sú uvedené aj v anglickom jazyku, pokiaľ takéto pojmy neboli pred implementovaním smerníc zavedené v právnych a technických predpisoch v slovenskom jazyku.


[1]) Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov

[2]) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sú zadefinované všetky verejné subjekty (verejný obstarávateľ) ako orgány štátnej správy, VÚC, správcovia rozpočtových kapitol, samospráv.

[3]) § 2 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4]) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

[5]) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

[6]) § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[7]) STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky

[8]) Príloha č. 3 Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[9]) § 2 ods.7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov