Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Súvisiace predpisy s ETICS

Právne a technické predpisy pre zhotovovanie ETICS  (zatepľovanie)

Názov predpisu platnosť

● Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady č.. 305/2011, ktorým  sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh (CPR)

● Smernica  č. 2010/31/EÚ   o   energetickej   hospodárnosti  budov (prepracované znenie -  EPBD II.)

● Smernica č. 2012/27/ EÚ o energetickej efektívnosti  (prepracované znenie – EED II.)

Platné v EÚ
Právne a technické predpisy pre zhotovovanie ETICS  (zatepľovanie)

Právne predpisy:

● Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov;

● Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov;

● Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 300/2012 Z. z.)

● Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 12. novembra 2012

● Zákon č. 321/2014  Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a  o  zmene a doplnení zákona č. 555/2005   Z. z.  o  E H B  a o zmene a  o doplnení  niektorých   zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

● Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

● Zákon č. 443!2010 Z. z. o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

● Zákon č. 150/2012 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

   (Novela zákonov č. 443/2010 Z.z. a č. 150/2013 Z. z. sú schválené Vladou SR a budú  

   postúpená do NR SR)

Vyhláška MV SR č. 225/2013 Z. z. v znení vyhlášky č.94/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú technické požiadavky  na protipožiarnu  bezpečnosť  pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Právne predpisy

 v SR

Technické predpisy:

STN 73 2901: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

STN 73 2902 - Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS)

●  STN 730540 Tepelná ochrana budov.  Tepelnotechnické  vlastnosti  stavebných konštrukcií a budov

● STN EN 13 501-1 Klasifikácia  požiarnych  charakteristík    stavebných  výrobkov a prvkov  stavieb. Čásť  1: Klasifikácia využívajúca   údaje  zo  skúšok reakcie na oheň.

● STN ISO 13785–1 Skúšky reakcie na oheň pre fasády – Časť 1: Skúška stredného rozmeru. (Prekladom)

● STN 73 0802  Požiarna  bezpečnosť  stavieb.  Spoločné ustanovenia. Konsolidovaná norma z roku 2010; (V súčasnosti sa pripravuje Z2 tejto normy)

● STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmena stavieb. Konsolidovaná norma;

   (V súčasnosti sa pripravuje zmena 2 tejto normy)  

Technické predpisy v SR