Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

ETICS ako súčasť významnej obnovy budov

External  Thermal  Insulation  Composite  Systems je tepelnoizolačný systém  na  vonkajšiu  tepelnú ochranu stien na báze mechanicky  upevňovaných a  lepených tepelnoizolačných dosiek omietaných jednou alebo viacerými  vrstvami malty.

ETICS je skladaný stavebný výrobok  s Európskym alebo národným technickým posúdením vydaným podľa Europského harmonizovaného dokumentu (EAD - Návodu  ETAG 004) a na stavbe zhotovený podľa STN 73 2901 s týmito rozhodujúcimi technologickými operáciami: príprava podkladu pre ETICS, lepenie dosiek tepelnej izolácie, prikotvenie rozpernými kotvami, zhotovovanie výstužnej (základnej) vrstvy a zhotovovanie konečnej povrchovej úpravy.


Zatepľovanie je zhotovovanie ETICS. 

ETICS je súčasťou významnej obnovy a má byť zhotovený až po uskutočnení stavebných prác súvisiacich s odstránením systémových porúch, najmä balkónov a lodžií, po výmene a zabudovaní otvorových konštrukcií a po zhotovení tepelnoizolačného a hydroizolačného systému

strešnej konštrukcie.