Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Dôležité etapy pre uplatňovanie ETICS na Slovensku

Z pohľadu uplatnenia ETICS na Slovensku pokladáme za rozhodujúce presadenie týchto 6 etáp:  

1. Postupy  a  technické  podmienky  dodatočného zatepľovania a modernizácie panelových bytových domov schválené uznesením vlády SR č. 493 z 10.9.1991

2. Pilotné a demonštračné projekty na overenie a stanovenie postupov a technických  podmienok zatepľovania v rokoch 1992 až 1995;

3. Š F R B: forma podpory obnovy bytovej budov zavedená od roku 1998, doplnená pôvodne do zákona o Š F R B  č. 124/1994 Z. z, v súčasnosti v zákone o ŠFRB  č. 150/ Z .z. účinného od 1. 1. 2014.

4. Koncepcia obnovy budov s dôrazom na bytový fond schválená uznesením vlády SR č. 1088 z 8. decembra 1999, platné od  roku 2000 doteraz;

5. Vládny program zatepľovania schválený uznesením vlády SR č. 379  z  20. mája  2009 v znení zákona č. 607 /2003 Z. z. Obsah finančnej podpory odpovedá rozsahu významnej obnovy budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z.

6. Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov do roku 2020, schválená Uznesením vlády č. 347 z 9. júla 2014