Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

. Zhotovovanie ETICS podľa STN 73 2901:2015 a dve požiarne normy STN 73 0802/Z2

Vo Vestníku  UNMS č. 8 z 25. 8. 2015 boli k 1. septembru 2015 uvedené ako platné tieto tri súvisiace technické normy:

1. STN 73 2901: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov  (ETICS);

2. STN 73 0802/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia;

3.STN 73 0834/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

            V predmete týchto troch technických noriem sa uvádza:

● STN 73 2901: 2015  určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizola-čných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu (EPS) alebo na báze minerálnej vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo omietkou s náterom, spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozperných kotiev, ktoré výrobca dodáva ako ucelený systém

STN 73 0802/Z2 platí na navrhovanie požiarnej bezpečnosti zmien stavieb, v ktorých požiarna bezpečnosť bola navrhnutá podľa tejto normy najmenej pre stavby, ktorých projektová dokumentácia bola dokončená po 31. 12. 1981 a stavebné povolenie na stavbu bolo vydané najneskôr do 31. 12. 2001.

● STN 73 0834/Z2  platí  na  navrhovanie  požiarnej  bezpečnosti  zmien  stavieb, v ktorých  sa protipožiarna bezpečnosť nerieši podľa platných právnych predpisov,

STN 73 0804, STN 73 0802 a nadväzujúcich technických noriem.

          Je potrebné dodať, že obe normy STN 73 0802 a STN 73 0834  sú zamerané na proti-požiarnu bezpečnosť zmien stavieb, ale zmena 2 riešila len zmeny vyvolané sprísnenými tepelnoizolačnými požiadavkami na ETICS od 1. 1. 2016, spojených s nutnosťou uplatniť väčšie hrúbky tepelných izolácií v ETICS.

           STN 73 2901: 2015 uvádza ako zhotoviť tieto nové riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

Zavádza sa pojem požiarnej zábrany ako bariéry v celej hrúbke ETICS,  a tieto bariéry sa zhotovujú najmenej 150 mm,  ale najviac  400 mm nad každým podlažím s otvorom  v obvodovej stene, z tepelnej  izolácie  triedy reakcie na oheň  aspoň A2-s1, d0 najmenšej šírky  200 mm  v ETICS  a to pri ETICS na  báze EPS  s hrúbkou viac ako 100 mm  a najviac 200 mm.

             Norma ďalej odkazuje na navrhovanie kotvenia ETICS podľa STN 73 2902: 2012 a spresňuje zhotovovanie kotvenia. Ďalej spodrobňuje rozsah projektovej dokumentácie  zhotovenia ETICS ako normatívnej  prílohy A. Rozširuje  normu o normatívnu  prílohu B uvádzajúcu princípy kombinácie tepelnoizolačných  výrobkov na báze EPS a MW. Zavádza pojem  zdvojenia  ETICS a zhotovenie  zdvojenia  ETICS. 

            OZ ZPZ k podrobnejšiemu poznaniu týchto noriem, najmä STN 73 2901: 2015 dala do tlače dve publikácie, ktoré budú k dispozícii na semináre s projektantmi a zhotoviteľmi:

1. Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS;

2. Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany budov.

           Publikácie budú k dispozícii aj pre stavebné úrady, krajské a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru SR a samozrejme pre našich členov  združenia


späť na zoznam