Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Pripravuje sa 20. medzinárodná konferencia TOB

20. medzinárodná konferencia

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019  Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov

sa bude konať v dňoch 23. – 24. mája 2019 v hoteli PATRIA, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso

 

Sekretariát konferencie : Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

Ing. Eugénia Kiselyová, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, Tel/Fax:+421 2 50207650

Tel. Sekr. ZSVTS +421 2 50207649, Mobil +421 915 241 438, e- mail: stav@zsvts.sk

 

Tematické okruhy konferencie

1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou

    hospodárnosťou budov;

2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na   

     vykurovanie a chladenie;

3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich

     s energetickou hospodárnosťou budov

4. Dobré príklady navrhovania a zhotovenia budov smerujúcich k budovám s takmer nulovou

    potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka

a spoločenský program.

 

Odborná garancia:

prof. Ing. Sternová Zuzana, PhD.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Ing. Šála Jiří, CSc.

ŠÁLA-MODI, Praha, ČR

 

Dôležité termíny:

● uzávierka predbežnej prihlášky pre vystúpenie, alebo účasť na konferencii 30.11.2018

● oznámenie o akceptácii príspevku 15.12.2018

● zaslanie úplného textu príspevku (max. 4 strany) 15.4.2018

 

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením).

Zborník: prednášky prezentované na konferencii budú publikované v originálnom

(rokovacom) jazyku v zborníku, ktorý dostane každý účastník.

 

Definitívna pozvánka na konferenciu bude rozosielaná po 30. marci 2019


späť na zoznam