Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZHOTOVITEĽOV ETICS

Výklad sa poskytne najmä k nasledujúcim právnym a technickým predpisom:

Súčasne sa poskytne informácia o súvisiacich predpisoch a údajoch:

  • Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. oenergetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiaca vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.;
  • STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky;
  • Štatistické  údaje  k obnove  bytových  budov  podľa Sčítania obyvateľov, bytov  a domov 2011 (SOBD 2011).

 

Program odborného seminára   

 9.00 - 10.00     Prezentácia 

10.00 - 10.15    Otvorenie - Odborný garant odborného seminára

10.15 - 10.35    Rozsah zateplených bytových domov v SR podľa  výsledkov   SOBD 2011

                          Ing. Anton Novotný, OZ  ZPZ

10.35 - 10.55    Nové právne predpisy o stavebných výrobkoch                     

                          Ing. Dáša Kozáková, Technický  a skúšobný ústav stavebný,

10.55 - 11.20    Nové predpisy o energetickej hospodárnosti budov s dôrazom  na navrhovanie a

                          zhotovovanie stavieb

                           prof. Ing. Sternová PhD, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

11.20 - 11.50    Diskusia k predneseným prednáškam 

11.50 -  12.15   Prestávka spojená s občerstvením 

12.15 -  13.00   Vplyv nových predpisov o energetickej hospodárnosti budov a poznatkov z praxe na

                          revíziu STN 73  2 901:2O14   

                           prof. Ing.  Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný  ústav  stavebný, n.o.

13.00 - 13.25    Navrhovanie kotvenia ETICS podľa STN 73 2902: 2012                                

                          Ing. Patrik Ševčík, Technický  a skúšobný ústav stavebný n.o.,

 13.25 - 13.55   Podmienky a požiadavky udeľovania licencií na zhotovovanie  ETICS a obnovu 

                          balkónov          

                          Ing. Daša Kozáková, Technický  a skúšobný ústav stavebný,

13.55 - 14.25    Poznatky z inšpekčnej činnosti zhotovovania ETICS               

                          Ing. Gabriela Dordová, Technický a skúšobný ústav stavebný,

14.30 - 15.00    Diskusia k predneseným prednáškam 

15.00                 Ukončenie seminára   

Informácie pre účastníkov odborného seminára Miesto konania:      

Kongresová sála hotela TENIS vo Zvolene 

GPS :  N 48.565942   E 19.135279

Účastníci obdržia:     Zborník prednášok z powerpointových prezentácií prednášok

Účastnícky poplatok: 45 EUR vrátane 20 % DPH

Účastnícky poplatok obsahuje náklady na organizáciu seminára, zborník prednášok a občerstvenie. Účastnícky poplatok je možné uhradiť prevodom na účet č. 167 056 31 57/0200 pod variabilným symbolom  č. 10132410  najneskôr  do 10.02.2014  alebo  v hotovosti priamo pred začatím odborného seminára.

Vyplnenú záväznú prihlášku treba zaslať: Faxom na číslo 02 444 53 617, mailom na adresu info@tsus.sk alebo poštou na adresu  Sekretariát TSÚS n.o.,  Studená 3,  821 04 Bratislava najneskôr do 8. februára 2014. 

Ubytovanie: Organizátori nezabezpečujú ubytovanie pre účastníkov odborného seminára. Ubytovanie si zabezpečia účastníci sami.  

Kontakt na hotel:HOTEL TENIS,Neresnícka cesta 13960 01ZvolenTel.: +421 915988811 , +421 45 5322372Fax: +421 45 5322369E-mail: info@hoteltenis.sk 

Odborný garant seminára:prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS), n.o. a predsedkyňa OZ ZPZ 

Záväzná prihláška na  odborný seminar

NOVÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY ZHOTOVOVANIA ETICS

Dňa 12.februára 2014 od 10:00 do 16:00 HOD: Miesto konania hotel TENIS vo Zvolene

 

Za našu organizáciu sa seminára zúčastnia:

Por. č. Titul, meno, priezvisko
1  
2  
3  
4  
5  

 

Názov, adresa organizácie:........................................................................

Tel.: ........................................    E-mail: ...................................................

IČO: .......................................     IČ DPH: ................................................ 

 

Účastnícky poplatok vo výške  45  €/osobauhradíme:       

najneskôr prevodom do 10. 2. 2014na číslo účtu: 167 056 31 57/0200Variabilný symbol: 10132410 
v hotovosti     ..........................................       pečiatka, podpis 

 

Vyplnenú záväznú prihlášku môžete zaslať faxom na číslo 02 444 53 617,

elektronicky na adresu info@tsus.sk alebo poštou najneskôr do 08.02.2014. 


späť na zoznam