Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Aktuálne informácie

2.7.2009

Obsah, podmienky, postupy a možnosti Vládneho programu zatepľovania.

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 20.mája 2009 uznesením č. 379 schválila Vládny program zatepľovania. Predmetom podpory sú budovy na bývanie a to rodinné a bytové domy. Oprávnenými projektmi sú projekty pre stavby, ktoré zabezpečujú zlepšenie požadovaných tepelno-technických vlastností budov na bývanie a to všetko platí pre budovy u ktorých právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané pred rokom 1989. Podpora pre uskutočnenie projektov sa realizuje formou zvýhodnených úverov s lehotou splatnosti 15 rokov a nulovou úrokovou sadzbou.Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však a) 50 ... viac

21.2.2008

Doterajší vývoj a súčasný stav v licenciách pre zhotoviteľov zatepľovacích prác

Doterajší vývoj a súčasný stav v licenciách pre zhotoviteľov zatepľovacích prác viac

21.2.2008

50 rokov kontaktných zatepľovacích systémov

50 rokov kontaktných zatepľovacích systémov viac

26.7.2006

SÚTN požiadal o výklad k zmene STN 73 0802 autora normy Ing. Mikleho.

Podľa zmeny 7 STN 73 0802 je možné použitie plastov ako tepelnej izolácie len v kontaktných systémoch dodatočného zateplovacieho systému najviac do výšky stavby h=22,5 m. viac