Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Výpočet zatepľovanej plochy

 

Výpočet zatepľovanej plochy

 

 

 

Základné údaje

1

Názov a miesto stavby

2

Typ/konštrukčný systém/stavebná sústava

3

Náčrt stavby

 

4

Rozmery stavby

5

Plocha - pôdorys (m2)

6

Obvod budovy (m) (súčet r. 7 až 10)

7

  a = šírka steny I  (výpočet:  a = a1)

8

  b = šírka steny II  (výpočet: b = b1 + b2 + b3 )

9

  c = šírka steny III  (výpočet: c = c1)

10

  d = šírka steny IV (výpočet: d = d1 + d2 + d3 + d4 + d5)

11

Počet podlaží celkom/počet obytných podlaží vrátane vstupného podlažia

12

Výška zateplenia celkom (m) (súčet r. 13 až 15)

13

  h1 x n =  konštrukčná výška podlaží (m) (n = počet typických podlaží)

14

  h2 =  výška zateplenia spodnej časti budovy

15

  h3  , h4 = zostávajúca výška atiky, resp. rímsy vrátane šírky vyloženia, strojovne

16

Plocha obvodového plášťa vrátane otvorov (m2) (súčet r. 17 až 20)

17

    PI = plocha obvodovej steny I (m2)

18

    PII = plocha obvodovej steny II (m2)

19

   PIII = plocha obvodovej steny III (m2)

20

   PIV = plocha obvodovej steny IV (m2)

21

Zatepľovaná plocha steny I (r.22+r.24+r.25+r.26+r.27)

22

a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií

23

b) plocha otvorových konštrukcií celkom

24

b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií

25

c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií)

26

d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov (napr. balkóny)

27

e) plocha bočných stien lodžií

28

Zatepľovaná plocha steny II (r.29+r.31+r.32+r.33+r.34)

29

a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií

30

b) plocha otvorových konštrukcií celkom

31

b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií

32

c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií)

33

d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov

34

e) plocha bočných stien lodžií

35

Zatepľovaná plocha steny III (r.36+r.38+r.39+r.40+r.41)

36

a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií

37

b) plocha otvorových konštrukcií celkom

38

b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií

39

c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií)

40

d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov

41

e) plocha bočných stien lodžií

42

Zatepľovaná plocha steny IV (r.43+r.45+r.46+r.47+r.48)

43

a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií

44

b) plocha otvorových konštrukcií celkom

45

b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií

46

c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií)

47

d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov

48

e) plocha bočných stien lodžií

49

Zatepľovaná plocha strešného plášťa

50

Zatepľovaná plocha vnútorných deliacich konštrukcii medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi (r.51+r.52)

51

a) strop nad nevykurovaným priestorom

52

b) deliace steny medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom

53

Zatepľovaná plocha strojovne výťahu

54

Zatepľovana plocha celkom (r.21+r.28+r.35+r.42+r.49+r.50+r.53):

 

 

Doplňujúce informácia

55

Zateplené plochy pred podaním žiadosti

 

a) strecha

 

b) štít (štíty)

 

c) priečelie (vrátane ostení, nadpraží a bočných stien lodžií)

 

d) balkóny

 

e) vnútorné konštrukcie

 

f) vymenené otvorové konštrukcie

Vypracoval:

(projektant)

 

 

Komentár k tabuľke "Výpočet zatepľovanej plochy"

 

 

 

riadok 1: uvedie sa názov a miesto stavby, ak sa bytový dom skladá z častí (sekcií) s rôznym počtom podlaží, výpočet zateplenej plochy sa vykoná pre každú časť bytového domu (sekciu) osobitne; pre rodinný dom sa urobí iba jeden výpočet a zohladnia sa v ňom rôzne výšky zatepľovaných stien

 

riadok 2: označenie typu/konštrukčného systému/stavebnej sústavy

 

riadok 3: Vyznačia sa rozmery všetkých dielčich častí zatepľovaných stien a súčet šírok stien vždy na jednu orientáciu (bez stien zapustených resp. polozapustených lodžií); Vyznačia sa dielčie výšky (sokel a/alebo výška zateplenia vstupného podlažia, výšky podlaží a zostávajúca výška atiky, resp. rozvinutá výška rímsy) a celková výška; osobitne je treba uviesť rozvinutú plochu zateplených ríms a pilastrov pri konštrukčnom systéme LB (MB)

 

riadok 4: uvažujú sa vonkajšie rozmery pôvodnej stavby (nezateplenej budovy)

 

riadok 5: plocha typického podlažia

 

riadok 6: súčet všetkých šírok zatepľovaných stien

 

riadok 7 až 10: v prípade, že sa na príslušnej orientácii nachádza celozasklená schodisková stena, ktoráspĺňa tepelnotechnické podmienky a nebude meniť, tak sa jej šírka z rozmeru obvodovej steny odpočíta; odpočítajú sa, resp. nezapočítajú sa šírky už zateplených stien

 
 
 

riadok 11: uvádza sa celkový počet podlaží vrátane podlaží určených na nebytové účely (napr. BANKS-S 14 podlaží vrátane 2 podlaží na nebytové účely) /bytové podlažia a vstupné, aj keď sa v ňom nenachádza byt

 

riadok 12: súčet výšok (maximálna výška budovy s atikou je vzdialenosť od okapného chodníka po hornú hranu atiky); ak má budova rôzne výšky (rodinný dom alebo pri bytovom dome sú na jednu orientáciu byty a na druhú nebytové priestory) potrebné je uviesť rozdielne dielčie a celkové výšky aj s označením steny

 

riadok 13: ak má budova viacero konštrukčných výšok, uvedú sa všetky aj s počotm podlaží, napr. 1x3,0, 2x2,8

 

riadok 14: výška zatepľovaného sokla a/alebo výška zatepľovanej steny nevykurovaného podlažia, resp. výška časti zateplenia obvodovej steny nevykurovaného podlažia alebo polozapusteného suterénu (napr. po hornú hranu pivničného okna)

 

riadok 15: určí sa výška so zohľadnením konštrukčnej výšky; v prípade rímsy sa zohľadňuje vyloženie rímsy

 

riadok 16 : Súčet riadkov 17 až 20.

 

riadok 17 až 20: plocha sa určí zo šírky a príslušnej celkovej výšky (môže byť rôzne aj v prípade rímsy a atiky na jednej budove, napr. bytové domy G-57)

 
 
 

riadok 21: súčet jednotlivých zatepľovaných plôch na stene I.

 

riadok 22: určí sa z plochy steny jednej orientácie odpočítaním plochy všetkých otvorov

 

riadok 23: plocha všetkých otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte

 

riadok 24: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať

 

riadok 25: plocha ostení a nadpraží sa uvedie 5 % z celkovej plochy otvorových konštrukcií

 

riadok 26: uvažuje sa rozmer spodnej zatepľovanej plochy (balkóny, markízy a pod.)

 

riadok 27: uvádza sa plocha zateplenia bočných stien polozapustených alebo zapustených lodžií a predsadených lodžií, ak sa zatepľujú

 

riadok 28: súčet jednotlivých zatepľovaných plôch na stene II.

 

riadok 29: určí sa z plochy steny jednej orientácie odpočítaním plochy všetkých otvorov

 

riadok 30: plocha všetkých otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte

 

riadok 31: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať

 

riadok 32: plocha ostení a nadpraží sa uvedie 5 % z celkovej plochy otvorových konštrukcií

 

riadok 33: uvažuje sa rozmer spodnej zatepľovanej plochy (balkóny, markízy a pod.)

 

riadok 34: uvádza sa plocha zateplenia bočných stien polozapustených alebo zapustených lodžií a predsadených lodžií, ak sa zatepľujú

 

riadok 35: súčet jednotlivých zatepľovaných plôch na stene  III.

 

riadok 36: určí sa z plochy steny jednej orientácie odpočítaním plochy všetkých otvorov

 

riadok 37: plocha všetkých otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte

 

riadok 38: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať

 

riadok 39: plocha ostení a nadpraží sa uvedie 5 % z celkovej plochy otvorových konštrukcií

 

riadok 40: uvažuje sa rozmer spodnej zatepľovanej plochy (balkóny, markízy a pod.)

 

riadok 41: uvádza sa plocha zateplenia bočných stien polozapustených alebo zapustených lodžií a predsadených lodžií, ak sa zatepľujú

 

riadok 42: súčet jednotlivých zatepľovaných plôch na stene  IV.

 

riadok 43: určí sa z plochy steny jednej orientácie odpočítaním plochy všetkých otvorov

 

riadok 44: plocha všetkých otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte

 

riadok 45: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať

 

riadok 46: plocha ostení a nadpraží sa uvedie 5 % z celkovej plochy otvorových konštrukcií

 

riadok 47: uvažuje sa rozmer spodnej zatepľovanej plochy (balkóny, markízy a pod.)

 

riadok 48: uvádza sa plocha zateplenia bočných stien polozapustených alebo zapustených lodžií a predsadených lodžií, ak sa zatepľujú

 

riadok 49: plocha typického podlažia bez plochy atiky vrátane plochy strechy prislúchajúcej strojovni výťahu alebo plocha zateplenia posledného stropu v podstrešnom priestore alebo plocha zateplenia šikmej strechy v podstrešnom priestore

 

riadok 51: plocha zatepleného stropu nad nevykurovaným suterén a/alebo plocha stropu nad vstupom

 

riadok 52: zatepľované steny vo vstupe (napr. byt vo vstupnom podlaží)

 

riadok 53: plocha stien strojovne bez okien a dverí

 

riadok 54: celková zatepľovaná plocha

 

riadok 55: súčet plôch zateplených stavebných konštrukcií (vrátane plochy vymenených otvorových konštrukcií vrátane vstupných dverí) podľa stavu pred podaním žiadosti o poskytnutie úveru

 

späť na zoznam