Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Technická informácia č. 4 Tepelná ochrana obvodového plášťa-ultranízkoenergetická úroveň výstavby

 

Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ)  pokračuje vo vydávaní technických informácií so zameraním na  riešenie nových úloh v obnove budov súvisiacich s uplatnením ETICS. Technická informácia č. 1 „Tepelná  ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS“ uvádzala princípy navrhovania ETICS podľa nových  predpisov zavedených revíziou STN 73 2901 a zmenou 2 STN 73 0802.

Technická informácia č. 2 „Zásady navrhovania  ETICS  z  hľadiska protipožiarnej ochrany budov“ predkladala rozhodujúce nové riešenia protipožiarnej ochrany budov podľa predpisov zavedených s platnosťou od 1. septembra 2015 a to cez princípy navrhovania tepelnoizolačných systémov v závislosti na účele  a výške budovy nadväzne na zvyšovanie hrúbky tepelnoizolačných  materiálov.

Technická informácia  č. 3 Navrhovanie a zhotovovanie zdvojenia ETICS" riešila špecifický problém splnenia sprísnených požiadaviek  na tepelnú ochranu budov, najmä pri bytových domoch, kde sa už v minulosti uplatnil ETICS podľa pôvodných, menej prísnych kritérií. 

Technická informácia č. 4 „Tepelná ochrana obvodového plášťa budov –

ultranízkoenergetická úroveň výstavby“, ktorú spracoval TSÚS, n.o. na základe objednávky OZ ZPZ, bola vydaná v júni 2017. Publikácia má 40 strán a kapitoly sú zamerané na zhotovenie a riešenie detailov ETICS s vloženými vetracími (rekuperačnými)

jednotkami, zabudovanie tieniacich prvkov – rolety a žalúzie, riešenie pripojovacej škáry otvorovej konštrukcie zhotovenej pomocou fólií a komprimačných pások a riešenie detailov zdvojenia ETICS. Podstatnú časť Technickej informácie č. 4 tvoria detaily obvodového plášťa a to najmä rôznych riešení nadpražia a ostenia okna, vrátane ukladania výstužnej mriežky. Podrobne sú uvedené aj detaily zdvojenia  ETICS s riešením požiarnej zábrany. Technická informácia č. 4 svojím obsahom bude predovšetkým potrebnou pomôckou pre projektantov, technických dozorov, stavebné úrady a zhotoviteľov ETICS .

Predaj zabezpečuje priamo sekretariát OZ ZPZ ( debrecka@tsus.sk, sekretariatt@zpzb.sk,           telefón  +421 2 49228102) a publikácia sa bude predávať v  cene 12 eur (vrátane DPH). 

 


späť na zoznam