Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

SÚTN požiadal o výklad k zmene STN 73 0802 autora normy Ing. Mikleho.

Otázka SÚTN u :
 Projekt danej stavby je z roku 2005, keď ešte neplatila Zmena 8. Vtedy platila ešte Zmena 7. Projektant a dodávateľ majú problém dohodnúť sa o tomto texte:
"Použitie plastov ako teplenej izolácie je možné len v kontaktných systémoch dodatočného zatepľovacieho systému najviac do výšky stavby h = 22,5 m. Osoby, ktoré unikajú z budovy nesmú byť ohrozené prípadným odkvapkávaním a odpadávaním jednotlivých komponentov konštrukcie dodatočného zateplenia.
Pri použití dodatočného zatepľovania v stavbách s výškou stavby h>22,5 metra nesmú byť použité kotviace a upevňovacie prvky z horľavých materiálov stupňa horľavosti C1 až C3, okrem upevňovacích prvkov tepelnoizolačnej vrstvy."
Žiadajú o potvrdenie výkladu, že výška pre použitie plastov h=22,5 m neplatí pre výšku domu, ale výšku do ktorej je možné aj na vyššom dome použiť plasty ako tepelnú izoláciu.
 
STANOVISKO ING. MIKLEHO Z PVÚ (autora STN 73 0802/ Z 8)
 
K predmetnej problematike uvádzam:
 
Podľa zmeny 7 STN 73 0802 je možné použitie plastov ako tepelnej izolácie len v kontaktných systémoch dodatočného zateplovacieho systému najviac do výšky stavby h=22,5 m. Pre stavbu s výškou väčšou ako 22,5 m nie je možné použiť uvedené riešenie dodatočného zateplenia.
Podmienky uvedené v zmene 8 STN 73 0802 je však možné jednoduchou zmenou projektovej dokumentácie použiť aj na stavbu, ktorá bola predtým navrhovaná podľa zmeny 7.
 
V zmysle článku 117a zmeny 8 STN 73 0802 je zrejmé, že pri stavbách s požiarnou výškou nad 22,5 m je možné použiť v kontaktných zateplovacích systémoch do výškovej polohy požiarneho úseku najviac 22,5 m tepelnú izoláciu s triedou reakcie na oheň E (podľa STN EN 13 501-1) alebo tepelnú izoláciu horľavosti A alebo B (podľa STN 73 0861 alebo STN 73 0862) a kontaktný zateplovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0.
Na ostatnú časť stavby nie je možné použiť izoláciu s triedou reakcie na oheň E a musí sa použiť tepelná izolácia s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0, (podľa STN EN 13 501-1) alebo tepelná izolácia horľavosti A alebo B (podľa STN 73 0861 alebo STN 73 0862) a kontaktný zateplovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, d0.

späť na zoznam