Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Podporné kroky OZ ZPZ pre uplatňovanie ETICS

Jednou z najaktuálnejších výziev, ktoré pred združením v súčasnosti stoja je stanovenie kritérií pre optimálnu realizáciu sanácie obvodových plášťov budov a kladenie zvýšeného dôrazu na používanie systémových riešení pri zhotovovaní ETICS

a) Vydanie  revízie STN  73 2901  Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných

    kontaktných systémov (ETICS);

b) Vydanie  rozhodujúcich detailov na webovej stránke OZ ZPZ ako „Návrh zásad riešenia

    detailov ETICS k spracovaniu (realizačnej) projektovej dokumentácie pre projektantov“;

c) Vydanie STN 73 2902 „Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) –

     Navrhovanie a použitie mechanického  pripevnenia pre spojenie s podkladom“.

d) Spolupráca s HaZZ na riešení protipožiarnej bezpečnosti zmeny stavieb, najmä:

     riešenie protipožiarnych zábran výšky 200 mm s návrhom rozhodujúcich detailov

     ETICS vylučujúcich  možnosť vzniku dodatočných nedostatkov pri ETICS, s tým, že  

     sa zapracujú do zmeny 2 noriem STN 73 0802 a STN 73 0834

 e) v oblasti predpisov a technických noriem OZ ZPZ prispieva na STN súvisiace so

      zatepľovaním a technickou ochranou  budov. Financuje preklady noriem, vytvorenie

      národných príloh a komentárov k preberaným normám.

  f)  od roku 2009 sa združenie stalo členom Európskej asociácie pre ETICS (EAE), čím

       má možnosť získania poznatkov jednak od 11 partnerských európskych zväzov, ale

      i zväzov výrobcov tepelných izolácii a  podnikateľských organizácii v rámci EAE.  


späť na zoznam