Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Podmienky vyhotovenia energetického certifikátu bytu stanovuje Vyhláška MDVRR SR č. 324/2016 Z.z.

            Názov a aj zameranie vyhlášky je pochopiteľne rozsiahlejšie. Samotný názov vyhlášky znie Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR  č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov.  Vyhláška 324/2016 Z. z. vyšla v Zbierke zákonov SR dňa 7. decembra 2016 a je účinná  od 1. januára 2017.

            Vyhláška 324/2016 Z. z. uvádza, že energetický certifikát bytu obsahuje číselné hodnotenie stavebných konštrukcii vymedzujúcich byt a hodnotenie jeho  systémov vykurovania a prípravy teplej vody (doplnený § 4, odsek 3). V tomto smere sa vyhláška dopĺňa prílohami č. 8 a č. 9, z ktorých príloha č. 8 stanovuje rozsah správy k energetickému certifikátu bytu a príloha č. 9 stanovuje rozsah energetického certifikátu bytu vrátane vzorov jeho štyroch  hodnotiacich tabuliek. Postup certifikácie bytu je stanovený v novom § 6a. Spracovanie energetického certifikátu bytov, ktoré budú na prenájom a predaj bude spracovávať odborne spôsobilá osoba iba s možnosťou on-line cez informačný systém Inforeg.

            Okrem energetického certifikátu bytu vyhláška 324/2016 Z. z. stanovuje nové prevádzkové časy budov pre osvetlenie, čo má dopad na škálu energetických tried pre potrebu energie na osvetlenie vyjadrenú v kWh/(m2.a). Tým sa mení aj škála energetických tried celkovej potreby energie budov a aj škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárnej energie v kWh/(m2.a), čo je  uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky (písmená D až F).

            Vyhláška 324/2016 Z. z.  prináša aj zmeny  niektorých údajov. Konkrétne, mení sa príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z., kde sa uvádzajú transformačné a prepočítavacie faktory účinnosti výroby a distribúcie tepla, emisií oxidu uhličitého, primárnej energie a hodnoty výhrevnosti palív. Znižuje sa hodnota faktora primárnej energie pre plyn z hodnoty 1,36 na 1,1 a elektriny z 2,764 na 2,2. Tieto zmeny priaznivo ovplyvňujú zabezpečenie smerovania na „čistú energiu“.

            Samostatným bodom 7, ktorým sa v § 4 vkladá nový odsek 15, sa stanovuje postup pre nové a významne obnovované budovy s centralizovaným zásobovaním teplom a teplou vodou, ktorého vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie sa nesplní globálny ukazovateľ. V danom prípade sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby. Rovnako sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie podľa úrovne výstavby, ak sú budovy zásobované teplom a teplou vodou z existujúceho zdroja.


späť na zoznam