Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Obsah, podmienky, postupy a možnosti Vládneho programu zatepľovania.

Postup schvaľovania a obsah vládneho programu zatepľovania.

 

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 20.mája 2009 uznesením č. 379 schválila Vládny program zatepľovania.

Predmetom podpory sú budovy na bývanie a to rodinné a bytové domy. Oprávnenými projektmi sú projekty pre stavby, ktoré zabezpečujú zlepšenie požadovaných tepelno-technických vlastností budov na bývanie a to všetko platí pre budovy u ktorých právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané pred rokom 1989.

 

Podpora pre uskutočnenie projektov sa realizuje formou zvýhodnených úverov s lehotou
splatnosti 15 rokov a nulovou úrokovou sadzbou.Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však:
a) 50 EUR/m2 zateplenej plochy pri rodinnom dome,
b) 80 EUR/m2 zateplenej plochy pri bytovom dome.

 

Zateplená plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania.. Oprávneným nákladom pre projekty je cena za zhotovenie stavby vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za zhotovenie stavby sa započítava cena za projektové práce, inžiniersku činnosť, spracovanie tepelno-technického posudku, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory a spracovanie a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti.

 

Medzi bežnými podmienkami poskytovania podpory v ŠFRB je podmienka, že sa stavba zatepľuje tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému a ďalej, že stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na systém potvrdenie vydané inšpekčným orgánom (licenciu). Zo samotného uznesenia vlády SR pre MF SR vyplývala úloha zrušiť rozpočtové opatrenie, ktorým sa zastavilo tohoročné vyplácanie dotácií na systémové poruchy bytových domov, čo sa splnilo k 26.máju 2009 a tieto prostriedky sú už uvolnené. Ďalej bolo uložené MVRR SR do 11. 6. 2009 predložiť návrh potrebných právnych úprav.

 

Uznesením vlády SR č. 417 z 3. júna 2009 bol schválený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona bol do Parlamentu navrhnutý vládou SR na skrátené legislatívne konanie.

 

Návrh noviel zákona č.607/2003 Z.z. a zákona č.608/2003 Z.z. bol prerokovaný v Národnej rade SR a schválený 18. 6. 2009, čím sa vytvára predpoklad aby tieto novely zákonov nadobudli účinnosť s dátumom 1. júla 2009. Predpokladá sa, že nové žiadosti pre vlastníka pripraví projektant, ktorý do obstarávacích nákladov môže započítať cenu projektu, cenu spracovania žiadosti, inžiniersku činnosť a cenu za spracovanie energetického certifikátu.

 

Podmienky uplatnenia vládneho programu zatepľovania

 

Program požaduje zatepliť všetky stavebné konštrukcie, ktoré nespľňajú tepelnotechnické požiadavky. Predmetom projektu majú byť len nezateplené konštrukcie, vrátane doteraz nevymenených okien a dverí. Predom urobené zatepľovania sa nezahrnú do nových oprávnených nákladov zatepľovania. To presne rieši tabuľka s vysvetlívkami. Ak zatepľovanie vyvolá aj iné práce (napr. demontáž a montáž bleskozvodov, oplechovania a pod.), tieto práce je možné zahrnúť do oprávnených nákladov projektu.

 

V ŠFRB, v účele podpory „Obnova bytovej budovy" neboli uspokojené žiadosti za cca 48 mil. EUR. Ak bola žiadosť už predtým predložená na ŠFRB a nezaradená, projekt sa nemusí vždy prepracovávať. Ich žiadosti môžu spĺňať kritéria vládneho programu zatepľovania a v tomto prípade žiadatelia predložia len nové žiadosti s novým výpočtom zatepľovanej plochy. Ak v ich žiadostiach boli ďalšie časti obnovy budovy mimo stanoveného rozsahu programu zatepľovania, musia prerobiť projekt a aj žiadosť tak, aby bola v súlade s novými požiadavkami vládneho programu zatepľovania. Pokiaľ v neuspokojených žiadostiach bola zahrnutá obnova budovy mimo vládneho programu zatepľovania, je ju možné zaradiť na budúci rok do účelu podpory obnova bytovej budovy. Neuspokojení žiadatelia o dotáciu na systémové poruchy si musia uvedomiť, že dotáciu nemôžu kombinovať s vládnym programom zatepľovania, ale tak ako doteraz len s účelom obnova bytovej budovy v ŠFRB. Určite však stojí zato prepočítať si náklady na odstránenie systémovej poruchy a ostatné zatepľovanie a riešiť to celé v limite vládneho programu zatepľovania. Ďalšiu skupinu žiadateľov o prostriedky vládneho programu zatepľovania budú tvoriť noví žiadatelia, ale primerane pripravení rýchlo splniť nové podmienky programu.

 

Úver, ktorý poskytuje ŠFRB musí byť zabezpečený žiadateľom jedným z týchto troch spôsobov:
• záložným právom na nehnuteľnosť,
• záväzným prísľubom banky (banková záruka) alebo
• zriadením záložného práva na pohľadavku evidovanú v notárskom registri (pohľadávka na fond prevádzky, údržby a oprav bytového domu).

 

ŠFRB poukáže priznaný úver na svoj účet v banke v prospech žiadateľa a z tohoto účtu sa budú preplácať faktúry za preukázané stavebné práce, ale aj ostatné oprávnené -obstarávacie náklady.

 

Žiadosti o poskytnutie podpory podľa Vládneho programu zatepľovania sa podávajú na ŠFRB prostredníctvom miestne príslušného mestského úradu v sídle okresu alebo miestneho úradu mestskej časti v Košiciach a v Bratislave, ktoré majú štatút sídla okresu. Tieto úrady po overení žiadosti majú povinnosť do 10 dní ju zaslať na ŠFRB, ktorý má 60 dni na rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí podpory. Pokiaľ by sa len dodržiavali stanovené lehoty, nový vládny program by sa začal realizovať na rozhraní septembra a októbra tohto roku. Treba len veriť, že sa budú stanovené termíny skracovať.

 

Tohoročná úspešnosť žiadateľa o tento program, resp. nový účel podpory bude daná predovšetkým schválením žiadosti a otvorením účtu v príslušnej určenej banke. Doba splatnosti zostáva 24 mesiacov, ale v tej dobe musí byť uskutočnená kolaudácia budovy s vypracovaným energetickým certifikátom budovy. Vládny program zatepľovania tak realizáciu a rozsah zatepľovania ovplyvní predovšetkým v roku 2010 a je nutné očakavať, že rozsah prostriedkov na rok 2010 nebude zaostávať za súčasným rozsahom v roku 2009.

 

Rozsah zatepľovania v SR sa týmto programom zvýši o 13 - 17 tisíc bytov v bytových a rodinných domoch a to bude výzva i pre naších členov, či už výrobcov ETICS alebo jeho komponentov a samozrejme i zhotoviteľov ETICS.
MVRR SR okrem výpočtu zateplenej plochy a tabuľky s vysvetlivkami vydá do 1.júla 2009 ešte potrebné USMERNENIE MVRR SR. Ďalšie informácie možno získať na www.sfrb.sk.


späť na zoznam