Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

OBNOVA BUDOV Z HLADISKA SČÍTANIA BYTOV A DOMOV

Pri SOBD 2011 boli sledované i mnohé nové údaje, ktoré nám umožnia porovnať doteraz získané údaje z iných sledovaní. Vo formulári C. ÚDAJE O DOME  bolo uvedených 12 položiek. Bol hodnotený typ domu, obývanosť domu, forma vlastníctva domu, ďalej obdobie výstavby a obdobie rekonštrukcie domu, počet podlaží a počet bytov v dome, materiál nosnej konštrukcie domu, typ vodovodnej prípojky, typ kanalizačného systému, plynová prípojka. Pre naše porovnanie bola dôležitá položka č. 11 „Tepelná izolácia domu", kde vo vysvetlivkách k sčítaciemu formuláru bolo uvedené, že dom je zateplený, ak má zateplený obvodový plášť a súčasne okná a dvere sú upravené tak, že zabraňujú tepelným stratám. Použitá tepelná izolácia môže byť i čiastočná a tú je potrebné vyznačiť v prípade, ak sú zateplené iba niektoré časti alebo steny domu. Údaje mal vyplniť vlastník domu alebo správca domu, užívateľ alebo sčítací komisár. Výsledky získané zo ŠÚ SR sú nasledovné:

Tepelná izolácia - rodinné domy

Tabuľka č. 1 

SR, kraje

Tepelná izolácia - rodinné domy

Domy spolu

 

áno

čiastočne

nie

nezistená

 

Slovenská republika

145 470

116 273

509 548

198 069

969 360

 

 

 

 

 

 

Bratislavský kraj

20 009

8 132

25 014

14 068

67 223

Trnavský kraj

21 197

15 122

62 713

20 907

119 939

Trenčiansky kraj

15 656

12 759

57 882

26 205

112 502

Nitriansky kraj

20 329

16 573

91 478

32 239

160 619

Žilinský kraj

25 698

18 491

61 233

28 170

133 592

Banskobystrický kraj

11 710

13 085

70 253

31 751

126 799

Prešovský kraj

17 337

17 032

72 881

22 222

129 472

Košický kraj

13 534

15 079

68 094

22 507

119 214

 

Zdroj: SOBD 2011, ŠÚ SR

 

Tepelná izolácia - bytové domy

 Tabuľka č. 2

 

SR, kraje

Tepelná izolácia - bytové domy

Domy spolu

 

áno

čiastočne

nie

nezistená

 

Slovenská republika

18 416

8 196

36 280

1 954

64 846

 

 

 

 

 

 

Bratislavský kraj

4 070

1 280

4 745

551

10 646

Trnavský kraj

1 619

586

3 949

189

6 343

Trenčiansky kraj

1 912

1 043

5 263

222

8 440

Nitriansky kraj

1 662

859

5 097

248

7 866

Žilinský kraj

2 763

1 102

3 238

171

7 274

Banskobystrický kraj

2 964

1 338

4 155

239

8 696

Prešovský kraj

1 804

1 111

4 500

159

7 574

Košický kraj

1 622

877

5 333

175

8 007

 

Zdroj: SOBD 2011, ŠÚ SR

 

Z tabuliek č.1 a č. 2 sme vyjadrili percentuálny podiel vykonanej významnej obnovy rodinných a bytových domov a dostali sme sa k nasledovným údajom sledovaným k 21.máju 2011:            

 

Tabuľka č. 3

Budovy

%

ETICS+okná

čiastočne

nie

nezistené

Spolu %

Rodinné domy

%

15,00

12,00

52,57

20,43

100

Bytové domy

 

%

28,40

12,64

55,95

3,01

100

Zdroj: SOBD 2011, ŠÚ SR

 

Z tabuľky č.3 vyplýva, že k obnove sa prikročilo u 27 % rodinných domov a u 41,04 % bytových domov. Jednotlivé údaje sú vzájomne zrovnateľné, veľký je len počet nezistených rodinných domov oproti bytovým domom. Určitým vysvetlením je porovnanie získaných údajov s ďalšími údajmi v SOBD 2011 a to konkrétne počet neobývaných  bytov a domov. Kým u  rodinných domov tvorí počet neobývaných domov 15 %, u bytových domov je to len 5,75 %.

Nesporným prínosom sú získané údaje z tabuliek č. 1 a č. 2. Sú to prvé štatistické údaje, ktoré dokladujú rozsah obnovy rodinných domov na Slovensku, ale obe tabuľky nám poskytujú súčasne údaje aj o rozsahu obnovy budov v jednotlivých krajoch Slovenska. Kým rozsah obnovy rodinných domov v Bratislavskom kraji (41,86 %) a Žilinskom kraji (33,08 %) je najväčší, najmenší je Banskobystrickom kraji (19,55%) a v Nitrianskom kraji (22,97 %). Podobne je to aj u bytových domov. Tu Žilinský kraj vykonal obnovu až na 53,13 % domoch a nasleduje Bratislavský kraj (50,25 %). Najmenší rozsah obnovených bytových domov je v Košickom kraji (31,21 %) a v Nitrianskom kraji (32,04 %)

 

Pre porovnanie sme  z údajov o dome získali odpovede aj na otázku č. 5. Obdobie rekonštrukcie, kde sa malo vyznačiť obdobie, kedy bola ukončená posledná rekonštrukcia domu ako prístavba, nadstavba, vstavba. Zateplenie domu sa podľa vysvetliviek k formuláru tiež považovalo za rekonštrukciu, ale za rekonštrukciu sa nepovažujú bežné udržiavacie práce, ktorými sú napr. opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny, opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, napr. priečok, výmena zariadenia, výmena okien a podobné úpravy. Bolo treba vyznačiť aj ak dom nebol rekonštruovaný.

 

Opäť ako u predošlej tabuľky na počet nezistených domov mal zrejme vplyv výrazne rozdielny počet neobývaných bytových a rodinných domov. Je tiež pravdepodobné, že podiel prestavieb v porovnaní so zatepľovaním bol u rodinných domov väčší u bytových domov. Preto tieto údaje berieme len ako informačné.

 

Tabuľka č. 4

Roky

%

Pred rokom

1980

1981 -

1990

1991-

2000

2001-2009

Po roku 2010

bez

rekonštr.

nezistené

Rodinné domy

%

5,5

3,9

6,5

16,7

4,3

34,3

28,8

Bytové domy

%

1,0

0,8

2,6

22,7

10,6

53,9

8,4

Zdroj: SOBD 2011, ŠÚ SR

 

Záver:

Výsledky zo SOBD 2011  poskytujú prvé štatistické údaje o obnove rodinných a bytových domov na Slovensku. Vypovedacia schopnosť týchto údajov odpovedá vysvetlivkám v predložených formulároch údajov o dome. Možno ich akceptovať ako údaje o určitom rozsahu obnovy rodinných a bytových domoch na Slovensku a súčasne ako východisko pre nevyhnutný rozsah obnovy rodinných a bytových domov, ktoré ešte máme vykonať pre potrebnú záchranu bytového fondu Slovenska.

Odborný odhad obnovy budov OZ Združenia pre zatepľovanie budov získaný s postupne upresňovaného mechanizmu spotreby tepelných izolácii na fasádach budov od roku 1992 do roku 2012 odpovedá údajom SOBD 2011 a preto je v ňom vhodné pokračovať v rokoch 2013 až 2020, kedy nebudú k dispozícii ďalšie údaje zo ŠÚ SR. Takéto údaje z obnovy fondu budov budú dôležité aj pre vyjadrenie možných úspor energie v budovách a aj zníženie emisii CO2 obnovou budov, pokiaľ tieto údaje nebudeme vedieť v plnom rozsahu získať z energetických certifikátov obnovovaných budov.


späť na zoznam