Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Doterajší vývoj a súčasný stav v licenciách pre zhotoviteľov zatepľovacích prác

Schválením zákona č. 349/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o  ŠFRB odpadla zhotoviteľovi zatepľovacích prác povinnosť preukázať svoju kvalifikáciu licenciou na zhotovovanie zatepľovacieho systému na stavbe. Dôvodom vynechania tejto kvalifikačnej požiadavky na zhotovovanie stavebných prác nebola zmena názoru na náročnosť a odbornosť týchto prác, ale legislatívno - administratívna prekážka určenia právneho predpisu, podľa ktorého sa vyberá oprávnená osoba na vydanie licencií pre zhotoviteľa zatepľovacích prác na stavbe.

 

Licencie pre zhotoviteľov zatepľovacích prác sa za 15 rokov uplatňovania osvedčili a správcovské organizácie a spoločenstvá vlastníkov bytov túto kvalifikáciu zhotoviteľa požadujú na stavbách i tam, kde sa pri zatepľovaní nevyužívajú verejné finančné prostriedky. Pre tento záujem vlastníkov a hlavne z dôvodov ochrany spotrebiteľa pred nekvalitnou prácou, TSÚS udeľuje naďalej licencie. V súčasnosti nie sú záväznou, regulatívnou podmienkou, ale dobrovoľnou aktivitou zhotoviteľa cez tretiu stranu (akreditovanú na túto činnosť) preukázať svoju kvalifikáciu. V tejto činnosti má TSÚS plnú podporu OZ ZPZ. Z prehľadu vydaných licencii pre zhotoviteľov na zhotovovanie zatepľovacích prác možno podľa stavu evidovanému k 30. 11. 2007 urobiť nasledovné závery:

 

  1. TSÚS vydal v súčasnosti 250 platných licencií na KZS a to pre 183 zhotoviteľských firiem na 22 KZS, ktoré majú platný doklad preukazovania zhody.
  2. Oproti hodnotiacemu stavu k 1. 8. 2006 (162 platných licencií pre 125 zhotoviteľov) a 16. 2. 2007 (226 platných licencií a 173 zhotoviteľských firem), ešte pribudlo 10 zhotoviteľských firiem, ale aj počet 48 vydaných licencii.
  3. Z celkového počtu 22 KZS je od riadnych členov združenia 8 systémov zatepľovania (36,3 %) a 14 KZS (63,7%) v SR využívajú zhotovitelia od výrobcov KZS, ktorí nie sú členmi združenia. Pritom z 250 udelených licencii je zhotoviteľmi využívaný 80,8% podiel licencií na KZS, ktoré sú vyrábané členmi združenia a len 19,2% podiel licencií je z tých 14 KZS, ktoré nevyrábajú a nedodávajú riadni členovia OZ ZPZ.
  4. Z 250 vydaných licencii má 183 zhotoviteľov licenciu na 1 KZS, 16 zhotoviteľov licenciu na 2 KZS, 9 zhotoviteľov na 3 KZS a dvaja zhotovitelia majú licencie na 4 kontaktné zatepľovacie systémy
  5. Prvé licencie sa vydávajú na polroka, potom sa doba platnosti licencie predĺži na rok, potom až na 3 roky. Zatiaľ má najdlhšiu dobu platnosti licencia do 16. 8. 2010.
  6. Z 250 vydaných licencií pre zhotoviteľov najviac licencii je na KZS Weber Terranova a to 73 licencii, čo je 29,2 %, na Baumit 26 (22,4 %), na Stomix 24 (9,6 %), 17 na systém Bek (6,8 %), na systémy BASF je vydaných 16 licencii pre zhotoviteľov (6,4 %). Z celkového počtu 250 vydaných licencií pre zhotoviteľov týchto 5 riadnych členov OZ ZPZ pokrýva 75 % podiel vydaných licencii pre zhotoviteľov zatepľovacích prác. Keďže niektorí zhotovitelia majú licencie na viac druhov KZS, je možné konštatovať, že podiel zhotoviteľov, ktorí majú licencie na systémy Baumit a Weber Terranova je temer zhodný (24,3%-23,04%)

 

Pripravovaná kvalifikácia na zhotovovanie zatepľovacích prác v právnych a technických predpisoch :

 Do pripravovanej súvisiacej vyhlášky MVRR SR so zákonom č. 349/2007 Z. z., ktorá má byť účinná od 1. 1. 2008, (pôvodne Vyhláška MVRR SR č.161/2004 Z.z.) o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutí podpory z prostriedkov ŠFRB sa v  Technických podmienkach upravil § 9 ods. 2, kde sa uvádza, že  je nutné na obnovu bytovej budovy uskutočňovanie stavebných prác so zvyšovaním bezpečnosti a kvality užívania stavby. U stavebných prác je vo vyhláške  odkaz pod čiarou na § 43g Stavebného zákona, kde sú definované stavebné práce tak, že ak sa „na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s ním". Na zatepľovacie práce je takou normou STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných prác (ETICS=KZS), ktorá je v pripomienkovom konaní a to bude ukončené do 31.12. 2007. Účinnosť STN 73 2901 sa očakáva od 1. 2. 2008. Podľa tejto normy zhotoviteľ by mal mať na zhotovenie zatepľovacích prác potrebnú kvalifikáciu. Aby v súčasnosti nebol rozpor s týmto pripravovaným konaním nemôže byť zhotoviteľ vyberaný  na základe dokladu výrobcu zatepľovacieho systému  o zaškolení, alebo preškolení vybraných pracovníkov firmy, ale jeho kvalifikáciu by mal potvrdiť inšpekčný orgán typu A spôsobilý na preverovanie kvality stavebných prác  a  stavebných výrobkov na stavbe. Všetko  toto  dokladovanie  však  nahradzujú  licencie  TSÚS, pri  ktorých sa  naďalej postupuje podľa schválených podmienok, ktoré odsúhlasilo Združenie pre zatepľovanie budov, ako  zástupca  výrobcov systémov  i  komponentov zatepľovania a zhotoviteľov zatepľovacích prác. O dodržanie tohoto postupu rokuje OZ ZPZ so zástupcami ŠFRB.


späť na zoznam