Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Členské štáty EÚ dostali na vyjadrenie veľký legislatívny balíček EK aj s návrhom noviel dvoch smerníc 2012/27/EU o energetickej efektívnosti (EE) a 2010/31/ EÚ o energetickej hospodárnosti budov (EHB)

Jednotlivé členské štáty EÚ dostali na posúdenie veľký legislatívny balíček EK zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti, najmä cez energetickú hospodárnosť budov. Právny rámec Európskej únie sa zakladal na splnení cieľa 20% zvýšenia energetickej efektívnosti do roku 2020. Nové ciele je teraz treba nastaviť na perspektívu roku 2030. V tomto návrhu novely smernice 2012/27/EÚ sa stanovuje záväzný cieľ 30% zvýšenia v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2030 na úrovni EÚ,  k čomu sú upravené články smernice.  Členské štáty aj investori tak budú mať dlhodobú perspektívu na plánovanie politík a investícií a prispôsobenie svojich stratégií z hľadiska energetickej efektívnosti.

            Hlavným cieľom návrhu novelizácie smernice 2010/31/EÚ je urýchliť nákladovo efektívnu obnovu existujúcich budov, čo je pre hospodárstvo EÚ ako celok najvýhodnejšia možnosť využiť potenciál existujúcich budov. Európske stavebníctvo má potenciál reagovať na hospodárske a aj spoločenské výzvy, ako tvorba pracovných miest a rastu, urbanizácia, digitalizácia, demografické zmeny, ale zároveň aj na výzvy v oblastiach energetiky a klímy. Energetická hospodárnosť budov má zároveň veľký vplyv na cenovú dostupnosť bývania a energetickú chudobu. Energetické úspory a zvýšenie energetickej účinnosti fondu budov by mnohým domácnostiam umožnili vymaniť sa z energetickej chudoby.

            Smernica priamo prispeje k dosiahnutiu navrhovaného cieľa smernice o energetickej efektívnosti zvýšiť energetickú efektívnosť do roku 2030 o 30 %. Dopĺňa opatrenia, ktoré členské štáty musia prijať na základe smernice o energetickej efektívnosti, ako aj na základe právnych predpisov EÚ o energetickej účinnosti výrobkov. Pre nás je len pripomenutím, že ak sa zaoberáme plnením úloh vyplývajúcich zo súčasnej smernice 2010/31/EÚ, musíme už počítať s prípravou opatrení na plnenie budúcich náročnejších  cieľov.


späť na zoznam