Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Aktualny stav licencií na systémy ETICS v SR

Súčasný stav  poskytovania licencií pre zhotoviteľov tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

 

            Jednou z podmienok poskytnutia príspevku na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytových a rodinných domov je zhotoviť zateplenie domu zhotoviteľom, ktorý má na systém licenciu. Na druhej strane, pokiaľ sa nový subjekt chcel presadiť v zhotovovaní ETICS na Slovensku, musí mať nielen ETA alebo národné technické posúdenie, ale aj zhotoviteľa s licenciou na jeho systém ETICS,  vydanom podľa čl. 3.3 STN 73 2901/O1: 2015. Licencia

potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác, pričom spolu s osvedčenými komponentmi konštrukčného systému garantuje projektované parametre a životnosť diela.

            Pre poskytovanie finančných príspevkov  na obnovu bytových a rodinných domov sa vlastnenie licencie preukazuje správou z inšpekcie vydanou akreditovaným inšpekčným orgánom. V súčasnosti sú na vydanie licencií zhotoviteľov ETICS akreditované dva inšpekčné orgány,  a to Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.Eucert, s.r.o.

            Z hľadiska zatepľovania na Slovensku bol rok 2013 prvým rokom, kedy sa rozsah zhotovovania ETICS v SR oproti predchádzajúcemu roku výraznejšie znížil. Bol aj rokom, kedy zhotovitelia ETICS museli prehodnotiť svoje reálne pôsobenie na trhu a počítať s menším rozsahom prác v zhotovovaní ETICS, ako v rokoch 2008 až 2011. Celkový počet  uplatňovaných systémov ETICS v SR bol tak v rokoch 2013 a 2014 sprevádzaný jednak reálnym úbytkom systémov ETICS a aj zhotoviteľov ETICS na tieto systémy, tak i záujemcami o presadenie nových systémov ETICS a aj majiteľov, zhotoviteľov licencií na tieto nové systémy ETICS.

            TSÚS, n.o., okrem každoročných školení zhotoviteľov, hodnotí pravidelne  súčasný stav v počte ETA a v národných posúdeniach a tiež vydáva zoznam držiteľov licencií na tieto systémy ETICS. Z predloženého rozboru TSÚS, n.o. k 15. marcu 2015 vyplývalo, že okrem poklesu systémov ETICS zo 41 v roku 2012 na 38 systémov ETICS  začiatkom roku 2015, poklesol aj počet držiteľov licencií ETICS z 571 v roku 2012 na 447 držiteľov licencií na ETICS. Poklesol aj počet platných licencií, a to zo 715 licencií v roku 2012 na 653 licencií udelených na ETICS do 15. marca 2015.

            Začiatkom tohto roku je situácia priaznivejšia, pretože v roku 2015 opäť vzrástol rozsah zatepľovania oproti rokom 2013 a  2014  a to malo pozitívny vplyv aj na údaje o počte

systémov ETICS a udelených licenciách. Počet systémov ETICS hodnotených inšpekčným orgánom TSÚS, n.o. k  4. 4. 2016 bol 42 a celkove bolo udelených 633 licencií pre 472 zhotoviteľov.

 Z celkového počtu 42 systémov ETICS bolo 9 systémov ETICS členov OZ Združenia pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) a to BAUMIT,  BEK, Caparol, CEMIX, Ceresit,   EDISON, pci MultiTherm, Stomix a WEBER-TERRANOVA. Naši členovia  mali spolu  udelených  485  licencií, čo je 76,62%  podiel  z celkového počtu  licencií. Z našich členov mal BAUMIT 173 licencií, WEBER 109 licencií, PCI Multitherm 69, STOMIX 51, BEK 27, CAPAROL 26, CERESIT 17, CEMIX 11 a EDISON 2 licencie na ETICS. Mimo našich členov bolo najviac udelených  pre  STO Therm 16 licencií, KEMATEN a Silikolortherm po 8 licencií a Jubizol a Mapetherm po 7 licencií.

Určitým špecifikom  posledného hodnotenia TSÚS n.o. bolo udelenie samostatných licencií na systémy ETICS s tepelnou izoláciou fenolová pena. Takto boli okrem jednotlivých systémov ETICS aj samostatne evidované licencie na  Baumit XS 22, weber.therm plus ultra a StoTherm Rosol.

Oproti predošlým rokom sa zvýšil počet zhotoviteľov, ktorí majú licencie na viac systémov ETICS. Licencie na 5 systémov ETICS majú PS Stavby, s.r.o., E-RAN Slovakia, s.r.o., LUKYSTAV, s.r.o., PMGSTAV SK, s.r.o a TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. Licencie na štyri systémy ETICS majú zhotovitelia BELSTAV SK, s.r.o., B-Komplex, s.r.o., Elaut BauMont, s.r.o, FOHAS, s.r.o., PROFIMAX, s.r.o., IZOPLAST, s.r.o., Rekob, s.r.o., RMG staving, s.r.o., ROGA, s.r.o. a THERMASTAV, s.r.o. Tri licencie má ďalších 20 zhotoviteľov.

            Druhý inšpekčný orgán EUCERT, s.r.o. svoje výsledky  otvorene nezverejňuje, ale bolo možné sa ku nim dostať na stránke MDVRR SR, a to na webovej stránke www.zatepluj.sk, kde sú uvedené všetky podklady pre získanie dotačnej podpory na rodinné domy. V podmienkach na získanie podpory je požadovaný zhotoviteľ, ktorý sa preukáže správou z inšpekcie vydanou akreditovaným inšpekčným orgánom, preto boli na tomto webe

zverejnené zoznamy zhotoviteľov s licenciami  u TSÚS, n.o. ako aj EUCERT, s.ro.

            V zozname EUCERT, s.r.o je zverejnených udelených 90 licencií, od 86 zhotoviteľských firiem na 13 systémov ETICS, (pri TSÚS bolo udelených 633 licencií, 472

zhotoviteľov a 42 systémov ETICS).

            Pre Eucert je tu evidovaných 5 systémov členov OZ ZPZ, z ktorých je na systém SG CP Weber 42 licencií, BAUMIT 15 licencií, STOMIX 7 licencií, Henkel (Ceresit) 5 licencií a PCI 3 licencie. Podiel licencií udelených na systémy členov OZ ZPZ predstavuje 91,1 %.

            Celkovo možno všetky tieto výsledky hodnotiť priaznivo, pretože je  dostatočný počet zhotoviteľov ETICS a systémov ETICS na súčasný rozsah zatepľovania na Slovensku.

 

 


späť na zoznam