Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Poznáme rozsah zatepľovania stanovený odborným odhadom OZ ZPZ za rok 2019

Poznáme rozsah zatepľovania stanovený OZ ZPZ za rok 2019

V rámci programu odborného seminára vo Zvolene pre zhotoviteľov ETICS organizovaným TSÚS n.o. v spolupráci s OZ ZPZ bola do programu seminára zaradená aj informácia o rozsahu zhotovovania ETICS stanovená odborným odhadom za rok 2019 a tým aj od začiatku zatepľovania na Slovensku. V programe videoseminárae bola aj táto informácia poskytnutá. Uviedli sme, že uskutočňovanie obnovy bytových budov v závislosti na dátume vydania stavebného povolenia od roku 2017 spôsobuje päť možností skladieb ETICS a že potrebné údaje o uplatňovaní konkrétnych skladieb ETICS vedia poskytnúť len zhotovitelia ETICS. Ako sme uviedli v rýchlej informácii OZ ZPZ č. 139, TSÚS, n.o., ako akreditovaný inšpekčný orgán, poskytol pre OZ ZPZ súhrnné údaje za rok 2018 a 2019 od 189 držiteľov licencií na ETICS s nasledujúcim percentuálnym podielom jednotlivých skladieb zhotoveného ETICS:

                                                                                                   rok 2018         rok 2019

1. ETICS z EPS do 100 mm                                                           7,42 %           5,57 %

2. ETICS z EPS nad 100 mm, s požiarnymi zábranami z MW     22,41 %         21,33 %

3. ETICS z MW do 100 mm                                                          14,71 %         19,33 %

4. ETICS z MW nad 100 mm                                                         53,16 %        51,86 %

5. ETICS zhotovený s inou TI                                                          2,30 %          2,01 %

 

  Ďalší zdroj údajov sme potrebovali získať od výrobcov tepelných izolácií, ale takéto súhrnné výsledky sme získali len od OZ výrobcov polystyrénu SR. Z prepočtov a odborných odhadov sme stanovili údaje rozsahu obnovy (zhotovenia) ETICS v bytovej výstavbe za rok 2019 v SR.

            Výsledkom prepočtov je predpokladaný rozsah obnovy (zateplenia obvodového plášťa) 1 064 165 bytov z celkového počtu 1 940 400 bytov v bytových a rodinných domoch, čiže 54,84 %. Zateplených bolo 67,87 %bytov v bytových domoch a 44,97 % v rodinných domoch.

Ďalšie spresnenie údajov získame až pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB 2021), ktoré nám poskytne potrebné údaje získané SŠÚ do 31.12.2020. Postup SODB 2021 stanovuje zákon č. 223/2019 Z.z., podľa ktorého v prílohe č. 2 bude sčítaná položka Obnova domu, v ktorom sa byt nachádza.


späť na zoznam