Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Tri technické informácie OZ Združenia pre zatepľovanie budov sú na predaj

OZ Združenie pre zatepľovanie budov pripravilo tri publikácie, kde predkladá riešenia splnenia  záväzných požiadaviek  EHB platných od 1.1. 2016,  uvedených vo Vyhláške MDVRR SR  č. 364/2012 v súlade s STN 73 0540-2.  Publikácie sú na predaj prostredníctvom objednávkového formulára.

Princípy navrhovania ETICS podľa nových  predpisov zavedených revíziou STN 73 2901 a zmenou 2 STN 73 0802  uvádza Technická informácia č.1 „Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS“

Druhá Technická informácia  „Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany budov“ predkladá rozhodujúce nové riešenia protipožiarnej ochrany budov podľa nových predpisov zavedených s platnosťou od 1. septembra 2015  a to cez princípy navrhovania  tepelnoizolačných systémov  predovšetkým v závislosti  na účele

a výške budovy. Vo forme  obrázkov  a stručných popisov rieši budovy  s výškou stavby  menej a viac  ako 22,5 m, ďalej vystupujúce a ustupujúce stavebné konštrukcie,  dilatácie a časti budov rôznej výšky, únikové a zásahové cesty, odstupové vzdialenosti, bleskozvod, vrátane spôsobu vytvorenia požiarnych zábran.

Technická informácia č.3 "Navrhovanie a zhotovovanie zdvojenia ETICS" rieši špecifický problém splnenia uvedených požiadaviek najmä pri bytových domoch, kde

sa už uplatnil ETICS podľa pôvodných, menej prísnych kritérií. Dokumentuje tri postupy ako je možné splnenie nových požiadaviek dosiahnuť. Sú tu uvedené všetky skúšky, ktoré je potrebné vykonať podľa STN 73 2901/O1: 2015,  aby sa dala posúdiť stabilita existujúceho ETICS  a aj ďalšie skúšky ako vzájomnú prídržnosť nového a existujúceho ETICS, zistenie hrúbky tepelnej izolácie existujúceho ETICS, počet a rozmiestenie rozperných kotiev. Osobitným riešením je zabudovanie požiarnych zábran do zdvojeného ETICS. Dve alternatívy tohto postupu sú v informácii popísané a  aj

doložené detailmi riešenia, podobne ako príklad riešenia dilatácie a zásad riešenia požiarnych zábran v oblastí balkónov a lodžií.

Všetky tieto tri technické informácie ponúka OZ Združenie pre zatepľovanie budov na predaj , prostredníctvom objednávkového formulára, kde sú uvedené aj ceny týchto publikácií. Objednávkový formulár môžete získať TU.


späť na zoznam