Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Rokovací a volebný poriadok

Článok I. Úvodné ustanovenia.

 

Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán občianskeho združenia schválilo tento rokovací a volebný poriadok združenia (ďalej len „rokovací poriadok"), ktorý upravuje spôsob prijímania členov združenia, procedurálne otázky uznášania, rokovania a volieb členov orgánov združenia.

Článok II. Vznik a zánik členstva.

 

Členom združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú na území Slovenskej republiky činnosti v oblasti zatepľovania obvodových plášťov budov a súhlasia so stanovami a cieľmi združenia, predpokladmi a podmienkami špecifikovanými v tomto rokovacom poriadku.

 

/1/ O prijatí riadneho a pridruženého člena občianskeho združenia rozhoduje v zmysle stanov združenia predstavenstvo na základe písomnej prihlášky. V prihláške záujemca uvedie, do ktorej profesijnej skupiny chce byť v občianskom združení zaradený. Záujemca zároveň spolu s prihláškou predstavenstvu predloží:

 

A) doklad o predmete podnikania -   výpis z obchodného registra alebo

      živnostenské oprávnenie alebo

       iné než živnostenské oprávnenie

 

B) referenčnú dokumentáciu :


Pridružený člen - zhotoviteľ (realizátor zatepľovacích prác):

 

 1. minimálne päť rokov nepretržitej práce voblasti zatepľovania,
 2. minimálny rozsah 10 000 m2 plôch realizovaných technicky osvedčeným zatepľovacím systémom vlastnými pracovníkmi (nie subdodávateľmi),
 3. prehľad aspoň desiatich referenčných stavieb zateplených technicky osvedčeným zatepľovacím systémom, ztoho aspoň 3 stavby staršie ako 3 roky adokladovanie poskytnutých záruk na 5 rokov,
 4. držiteľ licencie pre zhotoviteľa na vykonávanie prác pri zhotovovaní kontaktných tepelnoizolačných systémov
 5. certifikát kvality vydaný nezávislou osobou, alebo iné rovnocenné opatrenie na zabezpečenie kvality podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ( § 29 zákona)
 6. kontrolná previerka dodržiavania výberových kritérií na zhotoviteľa nezávislou komisiou vymenovanou Združením pre zatepľovanie budov,
 7. vprípade zistených nedostatkov komisiou podrobiť sa rozhodnutiu ospôsobe nápravy,
 8. pri opakovanom výskyte nedostatkov na základe návrhu komisie môže byť členstvo vOZ ZPZ zrušené.

 

Riadny člen - výrobca systému:

 

 1. distribúcia komplexného certifikovaného alebo osvedčeného zatepľovacieho systému,
 2. doloženie dodávok komplexného zatepľovacieho systému ocelkovej ploche minimálne 50 000 m2 za obdobie piatich rokov formou zoznamu približne 20-tich referenčných budov, ztoho aspoň 5 starších ako 4 roky,
 3. Vyhlásenie zhody doplnené certifikátom vnútropnikovej kontroly od notifikovanej osoby  pre  podskupinu 2103  Vonkajšie tepelnoizolačné  kontaktné systémy  podľa ETAG 004  na  príslušný  kontaktný  zatepľovací systém (ETICS) podľa    Vyhlášky    MVRR   SR   č. 119/2006 Z.  z.    o   skupinách    stavebných výrobkov  a   podrobnostiach  preukazovania  zhody

 

Riadny člen - výrobca systému zároveň preukáže:

 • sídlo resp. miesto podnikania vSlovenskej republike, prípadne trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
 • doklad Vyhlásenie zhody  doplnené certifikátom vnútropodnikovej kontroly   podľa ETAG 004.
 • skutočnosť, že vyrába minimálne tri (3) komponenty kontaktného zatepľovacieho
 • systému, vkaždom prípade však dva (2) zuvedených komponentov: lepiaca malta, výstužná malta, povrchové úpravy,
 • zabezpečenie odborného poradenstva pre záujemcov a spracovateľov prostredníctvom svojich zamestnancov.

 

Riadny člen - expert preukáže:

Právnicka osoba

 • a) pôsobenie vdanej oblasti minimálne 5 rokov
 • b) minimálne 2 pracovníci spĺňajú kritéria expertov- fyzických osôb
 • c) dokladovanie odbornej činnosti pracoviska vdanej oblasti

 

Fyzická osoba

 • d) odborná činnosť nepretržite minimálne 10 rokov vtepelnej ochrane budov

     zatepľovaním a to v projekcii, skušobníctve, výskume, poradenstve

 • e) publikačná činnosť najmenej 10 rokov, preukázaná aspoň 1. monografiou a20. odbornými článkami

obe dokladujúce úroveň expertnej činnosti

 

Riadny člen - expert zároveň preukáže:

 • f) doklad o vzdelaní a
 • g) doklad o projektovej, expertíznej a publikačnej činnosti.

 

/2/ Predstavenstvo žiadosť uchádzača o členstvo prejedná, posúdi ich podľa stanovených kritérií na svojom najbližšom zasadnutí a vyjadrí sa k nej písomne. Predstavenstvo rozhoduje o prijatí nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

 

/3/ Rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí žiadosti o členstvo (riadny, pridružený člen) oznámi predstavenstvo, v prípade zamietnutia so stručným odôvodnením, najneskôr do tridsiatich (30) dní od obdržania žiadosti doporučeným dopisom s doručenkou.

 

/4/ Predstavenstvo môže v jednotlivých prípadoch jednohlasne rozhodnúť o prijatí nového člena, a to v prípade ak žiadateľ o členstvo v združení nespĺňa kritéria stanovené v rámci stanov združenia alebo tohto rokovacieho poriadku. Ustanovenia ods. 3 tohto článku platí i pre rozhodnutie podľa tohto odseku.

 

/5/ O prijatí čestného člena rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

/6/ Vznik členstva je spojený s povinnosťou dodržiavať a vykonávať rozhodnutia, ktoré orgány združenia prijali aj pred vstupom člena do združenia.

 

/7/ Zánik členstva nastáva

a) písomným oznámením člena o vystúpení

b) úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby

c) vylúčením na základe odôvodneného rozhodnutia predsedníctva a to najmä v prípade:

- profesijne neetického konania, ktoré poškodzuje poslanie, ciele, záujmy alebo dobré meno  

  združenia

- hrubého porušenia alebo opakovaného menej závažného porušenia stanov združenia

d) zánikom oprávnenia na vykonávanie predmetu činnosti, ktorý je predpokladom pre vznik   

  členstva v združení,  vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo zamietnutím  

  návrhu na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku majetku postačujúceho na úhradu trov 

konkurzného konania zánikom občianskeho združenia.

 

/8/ O vylúčení riadneho a pridruženého člena rozhoduje predstavenstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov. Vylúčiť člena možno iba v prípade, ak predchádzajúce upozornenie, neviedlo v poskytnutej lehote k náprave. 

 

/9/ Člen, o vylúčenie ktorého ide, musí byť s návrhom na jeho vylúčenie preukázateľne oboznámený a to najmenej  sedem (7) dní pred rokovaním predstavenstva, na ktorom sa má rokovať o jeho vylúčení.

 

/10/ Spolu s návrhom predstavenstvo zašle členovi, ktorý má byť vylúčený, písomnú pozvánku na rokovanie predstavenstva, ktoré rozhodne o jeho vylúčení.

 

/11/ Na tomto rokovaní musí byť členovi, o vylúčenie ktorého ide, daná možnosť vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a obhajovať sa.

 

/12/ Jeho písomné vyjadrenia a dôkazy budú pripojené k zápisnici z rokovania predstavenstva.

 

/13/ Členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia predstavenstva o vylúčení bývalému členovi združenia.

 

/14/ Rozhodnutie o vylúčení s odôvodnením sa zašle bývalému členovi doporučeným listom s doručenkou do štrnástich (14) dní od rokovania predstavenstva.

Článok III. Valné zhromaždenie

 

/1/ Riadni členovia vykonávajú svoje práva na riadnom a mimoriadnom valnom zhromaždení.

 

/2/ Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz ročne na základe písomnej pozvánky, v ktorej musí byť uvedené:

 • - názov a sídlo združenia
 • - miesto, dátum a hodinu valného zhromaždenia
 • - označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne zhromaždenie
 • - program rokovania valného zhromaždenia

 

/3/ Poverený člen predstavenstva zasiela pozvánku riadnym členom, ak ide o

 • - riadne a náhradné valné zhromaždenie desať (10) dní pred termínom konania valného zhromaždenia
 • - mimoriadne valné zhromaždenie päť (5) dní pred termínom valného zhromaždenia

 

/4/ Spolu s pozvánkou sa zašle riadnym členom združenia písomný návrh materiálu, ktorý má byť prerokovaný.

 

/5/ Na žiadosť tridsiatich percent (30%) riadnych členov je poverený člen predstavenstva povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.

 

/6/ Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho riadnych členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

/7/ Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokračuje sa podľa programu. Ak nie je uznášaniaschopné, predseda ho ukončí. Predstavenstvo potom musí zvolať náhradné valné zhromaždenie najneskôr do dvadsaťjeden (21) dní odo dňa, na ktorý bolo valné zhromaždenie pôvodne zvolané.

 

/8/ Predstavenstvo  môže na každé zasadnutie valného zhromaždenia pozvať i čestných členov združenia, ktorí sú oprávnení hlasovať poradným hlasom na zasadnutiach valného zhromaždenia.

 

/9/ Predstavenstvo môže na zasadnutie valného zhromaždenia pozvať i pridružených členov, ktorí nie sú oprávnení hlasovať.

 

/10/ Za člena, ktorý je právnickou osobou, koná na zasadnutí valného zhromaždenia jeho zástupca - štatutárny orgán, prokurista alebo písomne splnomocnený zástupca.

 

/11/ Riadny člen sa môže dať zastúpiť na zasadnutí a hlasovaní valného zhromaždenia ktorýmkoľvek iným riadnym členom, prípadne treťou osobou, a to na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom riadneho člena, pričom splnomocnenie musí obsahovať aj vymedzenie rozsahu plnomocenstva.

 

/12/ Členovia združenia (riadni, pridružení a čestní), ktorí sa dostavia na zasadnutie valného zhromaždenia, sú povinní pri prezencii, ktorá sa začína  hodinu pred otvorením valného zhromaždenia, zapísať a podpísať sa do prezenčnej listiny, v ktorej je uvedené:

 • - názov a sídlo spoločnosti
 • - miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia

 

/13/ Riadni členovia s udeleným plnomocenstvom sú povinní sa preukázať pred zápisom do prezenčnej listiny udeleným plnomocenstvom v súlade s bodom 11 tohto článku.

 

/14/ Po podpise členov združenia do prezenčnej listiny vydá člen združenia poverený predsedom predstavenstva členom združenia oprávneným hlasovať hlasovacie lístky.

 

/15/ Každý člen združenia oprávnený hlasovať (fyzická i právnická osoba) má iba jeden hlas.

 

/16/ Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva a vedie predstavenstvom poverený člen (predseda valného zhromaždenia).

 

/17/ Bezprostredne po otvorení schôdze si zvolia riadni členovia spomedzi seba nadpolovičnou väčšinou prítomných členov zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a dve osoby poverené sčítaním hlasov.

 

/18/ Po voľbe orgánov valného zhromaždenia na návrh predsedu riadni členovia rozhodujú o konečnej verzii programu schôdze s tým, že pred hlasovaním o konečnej verzii programu môžu riadni členovia navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu schôdze.

 

/19/ Už schválený program schôdze valného zhromaždenia môžu riadni členovia v priebehu schôdze zmeniť alebo rozšíriť len výnimočne.

 

/20/ Toho člena, ktorý ruší poriadok alebo vybočuje z medzí slušného správania, predsedajúci napomenie. Ak takéto napomenutie  nevedie k náprave, môže predsedajúci rušiteľa vykázať z miestnosti.

 

/21/ Ktorýkoľvek riadni člen valného zhromaždenia má právo navrhnúť zaradenie prestávky mimo schválený program schôdze valného zhromaždenia. O tejto otázke sa rozhodne bez rozpravy.

 

/22/ V prípade, že spolu s pozvánkou nebol zaslaný písomný návrh týkajúci sa prerokovávaných bodov programu, prednesie ho jeho navrhovateľ. V opačnom prípade ho iba uvedie a v obidvoch prípadoch ho odôvodní.

 

/23/ Po vystúpení navrhovateľa otvorí predsedajúci rozpravu, do ktorej sa môžu prítomní členovia (riadni, pridružení i čestní) prihlásiť písomne u predsedu predstavenstva alebo v priebehu schôdze  až do skončenia rozpravy u predsedajúceho. Do rozpravy je možné prihlásiť sa i zdvihnutím ruky, písomne prihlásení členovia však majú prednosť.

 

/24/ Po otvorení rozpravy  predsedajúci oznámi zoznam prihlásených rečníkov. Slovo im udeľuje v poradí, v ktorom sa prihlásili.

 

/25/ Kto nie je prítomný v rokovacej miestnosti v čase, keď predsedajúci udelí slovo, stráca poradie v rozprave. O slovo sa musí dotknutý člen prihlásiť až po príspevkoch ostatných prihlásených členov.

 

/26/ Slova sa môže ujať len ten, komu ho predsedajúci udelí.

 

/27/ Rečník je povinný hovoriť k prejednávanej veci a po dobu, trvanie ktorej určí predsedajúci pri otvorení rozpravy. V prípade, že sa rečník odchyľuje od veci alebo prekročí rečnícku dobu, predsedajúci ho upozorní. V prípade, že rečník nedbá na upozornenie, môže mu predsedajúci odňať slovo.

 

/28/ Každý účastník schôdze valného zhromaždenia sa môže prihlásiť k faktickej poznámke, ktorou reaguje ne priebeh rozpravy. Ten, kto sa prihlási k faktickej poznámke, dostane slovo prednostne, avšak bez prerušenia toho, kto práve hovorí.

 

/29/ Prednesenie faktickej poznámky alebo odpoveď na takúto poznámku nesmie prekročiť 2 minúty.

 

/30/ Ak nejde o faktickú poznámku alebo o odpoveď na takúto poznámku a alebo je prekročený čas k jej predneseniu, môže predsedajúci slovo odňať.

 

/31/ Ktorýkoľvek riadny člen môže podávať k prejednávanej veci návrhy. Tieto návrhy sa musia vzťahovať ku konkrétnej veci prerokovávaného bodu programu a musí z nich byť zrejmé, na čom sa má valné zhromaždenie uzniesť.

Návrhy sú nasledovné:

 • a) návrh na odročenie - aby sa o prejednávanom návrhu nerozhodovalo ihneď, pričom treba uviesť dobu a valné zhromaždenie, kedy by sa mal takýto návrh prerokovať
 • b) návrh na zamietnutie
 • c) návrh na iné riešenie prerokovávanej veci (predpokladá sa detailné konkretizácia návrhu)

 

/32/ Až do ukončenia rozpravy môže navrhovateľ vziať svoj návrh späť.

Článok IV. Hlasovanie.

 

/1/ Valné zhromaždenie rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. To platí aj pre voľbu v zmysle Článku V tohto poriadku.

 

/2/ Hlasovanie riadi predseda valného zhromaždenie.

 

/3/ Hlasovanie je verejné a tajné. O spôsobe hlasovania sa na návrh predsedajúceho rozhodne verejným hlasovaním.

 

/4/ Hlasuje sa hlasovacími lístkami. Hlasovacie lístky pre verejné hlasovanie sú riadnym členom vydané po zápise do prezenčnej listiny. Hlasovacie lístky pre tajné hlasovanie sa vydajú riadnym členom po predložení nimi označených hlasovacích lístkov, ktoré im boli vydané pre verejné hlasovanie.

 

/5/ Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom pre verejné hlasovanie. Iný prejav riadneho člena je považovaný za zdržanie sa.

 

/6/ Tajne sa hlasuje zakrúžkovaním preferovaného návrhu, spôsobu riešenia, poradia alebo mena kandidáta na predtlačených hlasovacích lístkoch pre tajné hlasovanie, prípadne napísaním preferovaného návrhu, spôsobu riešenia, poradia alebo mena preferovaného kandidáta. Inak upravený alebo neupravený hlasovací lístok je neplatný. Neplatný hlasovací lístok rovnako ako neodovzdaný lístok sa považujú za zdržanie sa hlasovania.

 

/7/ Sčítanie hlasov pri verejnom i tajnom hlasovaní zabezpečujú osoby poverené sčítaním hlasov.

 

/8/ Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje najprv za návrh a potom proti návrhu.

 

/9/ Ak boli v tej istej veci podané viaceré návrhy, hlasuje sa o nich verejne a v poradí, v akom boli predložené.

 

/10/ Po vystúpení všetkých rečníkov predsedajúci rozpravu ukončí.

 

/11/ Po ukončení rozpravy predsedajúci udelí záverečné slovo navrhovateľovi.

 

/12/ V závere valného zhromaždenia predsedajúci prednesenie návrh záverečného uznesenia valného zhromaždenia, ktorý členovia schvália. Potom predsedajúci valné zhromaždenie ukončí.

 

/13/ O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:

 • - obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • - miesto a čas konania valného zhromaždenia
 • - meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
 • - opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia
 • - rozhodnutie valného zhromaždenia suvedením výsledku hlasovania
 • - obsah návrhov členov združenia, ktoré boli predmetom rokovania valného zhromaždenia počas jeho priebehu

 

/14/ K zápisnici sa ako príloha priložia: pozvánka, všetky s pozvánkou zaslané návrhy materiálov, doklady o doručení pozvánok, prezenčné listiny, vzory hlasovacích lístkov pre verejné a tajné hlasovanie, všetky písomne predložené návrhy, vyhlásenia a iné dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania valného zhromaždenia, protokol o výsledkoch hlasovania každého kola voľby a záverečné uznesenie valného zhromaždenia.

 

/15/ Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja overovatelia, ktorí zodpovedajú za jej správnosť a úplnosť.

 

/16/ Vyhotovenie zápisnice zabezpečuje predstavenstvo do štrnástich (14) dní odo dňa jeho ukončenia. Zápisnice spolu s prílohami uschováva združenie po celú dobu jeho trvania.

Článok V. Voľba.

 

/1/ Valné zhromaždenie volí:

 • a) členov predstavenstva z riadnych členov združenia,
 • b) členov kontrolnej komisie zo všetkých členov združenia
 • c) zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a dve osoby poverené sčítaním hlasov na valnom zhromaždení spomedzi všetkých členov združenia

 

/2/ Valné zhromaždenie volí členov orgánov združenia na základe kandidatúr členov združenia. Valnému zhromaždeniu predkladá kandidátsku listinu členov predstavenstva a kontrolnej komisie spolu s ich profesijným životopisom predstavenstvo.

 

/3/ Až do otvorenia hlasovania sa záujemca o členstvo v orgáne združenia môže svojej kandidatúry vzdať.

 

/4/ Pri verejnom hlasovaní členovia o každom kandidátovi hlasujú zvlášť a to v poradí podľa abecedne zoradených mien kandidátov.

 

/5/ Pri tajnom hlasovaní je k obsadeniu každej funkcie vydaný vždy nový hlasovací lístok a mená kandidátov sú abecedne zoradené.

 

/6/ Ak sa uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia miesto člena voleného orgánu združenia, valné zhromaždenie zvolí z členov združenia jedného, ktorý vykonáva jeho funkciu do konca funkčného obdobia.

 

/7/ Predstavenstvo sa skladá z troch (3) členov volených valným zhromaždením, ktorí si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý je zároveň predsedom združenia.

 

/8/ Kontrolná komisia má troch (3) členov, volených valným zhromaždením, ktorí si zo svojich radov zvolia predsedu.

 

/9/ Na zvolávanie a hlasovanie predstavenstva a kontrolnej komisie sa použijú primerane ustanovenia Článku III.-VI. tohto poriadku.

 

/10/ Počty hlasov potrebné pre uznášanie a rozhodovanie jednotlivých orgánov združenia upravujú stanovy združenia.

Článok VI. Výsledky hlasovania a volieb.

 

/1/ Predseda Valného zhromaždenia vyhlási výsledok každého hlasovania.

 

a) ak išlo o verejné hlasovanie, oznámi počet prítomných členov, počet hlasov odovzdaných pre návrh, počet hlasov odovzdaných proti návrhu a nakoniec oznámi, či resp. ktorý návrh alebo ktorý kandidát bol zvolený.

 

b) ak išlo o tajné hlasovanie, oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, počet neodovzdaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov pre ten ktorý návrh alebo toho ktorého kandidáta a na záver ohlási či alebo ktorý návrh bol prijatý alebo ktorý kandidát bol zvolený.

 

/2/ Každý člen môže vzniesť pri hlasovaní (voľbe) alebo bezprostredne po tom proti priebehu alebo výsledku hlasovania (volieb) námietku. Ak sa námietke vyhovie, musí sa hlasovanie (voľba) opakovať.

 

/3/ O výsledkoch hlasovania (volieb) vyhotovuje predseda valného zhromaždenia protokol v zmysle predchádzajúceho bodu.

 

/4/ Protokol podľa predchádzajúceho odseku podpisuje predseda valného zhromaždenia.

 

Článok VII. Členské príspevky.

 

/1/ Člen združenia je povinný uhradiť ročný príspevok vo výške určenej na základe rozhodnutia predstavenstva, v závislosti od zaradenia do príslušnej profesijnej skupiny. Výška ročného členského príspevku bola stanovená nasledovne:

a) riadny člen               - výrobca systému                                 50.000,- Sk

                          expert  - fyzická osoba                                          1.000,- Sk                                   

                                     - právnická osoba                            5.000,- Sk              

b) pridružený člen                                                                         30.000,- Sk

   

/2/ Členský príspevok je splatný v dvoch splátkach, pričom prvá splátka rovnajúca sa jednej polovici ročného členského príspevku je splatná do 28. februára príslušného kalendárneho roku, za ktorý sa členský príspevok platí a druhá splátka rovnajúca sa jednej polovici ročného členského príspevku je splatná do 31. 8. príslušného kalendárneho roku, za ktorý sa členský príspevok platí.

 

/3/ Člen združenia, ktorého členstvo v občianskom združení vzniklo po 30. 6. príslušného kalendárneho roku je povinný za prvý rok svojho členstva v občianskom združení uhradiť, jednu polovicu (1/2) ročného príspevku.

 

/4/ V prípade ukončenie členstva v občianskom združení, a to z akéhokoľvek dôvodu, sa členské príspevky nevracajú. Povinnosť platiť členské príspevky zaniká dňom ukončenia členstva.

 

/5/ Prostriedky občianského združenie je možné použiť iba na stanovami určené účely a v súlade s platnou legislatívou.   

 

Článok VIII. Záverečné ustanovenia.

 

/1/ Splnomocnenec oprávnený konať v mene prípravného výboru (ďalej len splnomocnenec") zašle osobám spĺňajúcim predpoklady pre zaradenie do profesijnej skupiny „výrobca systému" a „expert" pozvánku na ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia.

 

/2/ Až do vytvorenia orgánov združenia konajú v mene združenia členovia prípravného výboru. Funkciu predsedu združenia plní až do vytvorenia orgánov združenia splnomocnenec

 

/3/ Ďalšie pravidlá prijímania členov združenia, zvolávania, volieb a hlasovania orgánov združenia sa spravujú stanovami a týmto rokovacím a volebným poriadkom združenia.

 

/4/ Tento rokovací a volebný poriadok orgánov občianskeho združenia nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich schválenia valným zhromaždením združenia. 

 


Poznámka:

Rokovací a volebný poriadok OZ ZPZ bol doplnený  Doplnkom č. 1 v článku II. ods.1, pism. B textom dokumentácie kritérii schválenom na Valnom zhromaždení OZ ZPZ dňa 16.2.2006.

 

Doplnok č. 2 Rokovacieho a  volebného poriadku bol  prerokovaný na Valnom zhromaždení OZ ZPZ dňa 25. 2. 2008 a schválený verejným hlasovaním každého bodu návrhu zmeny Rokovacieho a volebného poriadku.