Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX člena občianskeho združenia pre zatepľovanie budov 

čl. 1 - Úvodné ustanovenie 

 1. Etický kódex občianskeho združenia pre zatepľovanie budov je súbor vnútorných pravidiel združenia, ktoré sa jeho členovia rozhodli dobrovoľne dodržiavať v záujme: 
  - zvýšenia kvality a efektívnosti zatepľovacích prác 
  - zvýšenia celkovej úrovne a etiky podnikania v danej oblasti 
  - zvýšenia dobrého mena a prestíže združenia a jeho členov;
 2. Etický kódex združenia pre zatepľovanie budov na podporu cieľov združenia vyjadrených v stanovách, upravuje správanie, postupy, práva a povinnosti členov združenia ku spoločnosti, ku klientovi, k profesii v združení, k iným zväzom a združeniam, ale i medzi členmi združenia.

čl. 2 - Spoločenská zodpovednosť 

 1. Člen združenia sa usiluje o zvýšenie dlhodobej kvality zatepľovania budov v Slovenskej republike a o rozširovanie zatepľovania najmä pri obnove budov, a tým aj o energetickú hospodárnosť budov a znižovanie emisii oxidu uhličitého;
 2. Člen združenia pri výkone svojej činnosti dodržuje platné zákony, vyhlášky a nariadenia v SR, rešpektuje technické normy a predpisy, ako aj vnútorné predpisy združenia;
 3. Člen združenia sa usiluje o zvýšenie informovanosti odbornej i laickej verejnosti o technickom, ekonomickom a ekologickom prínose zatepľovania budov. V rámci svojho oprávnenia poskytuje verejnosti úplné a objektívne informácie;
 4. Člen združenia sa vyvaruje všetkých možných spôsobov konania, ktoré by znevážili činnosť združenia pre zatepľovania budov v spoločnosti.

čl. 3 - Podnikateľská etika

 1. Člen združenia sa vyhýba najmä praktikám neregulárnej a nekalej súťaže, zamlčovaniu skutočnosti a klamlivej reklame, ako aj korupčného správania. O týchto skutočnostiach (a nedostatkoch) informuje združenie a navrhuje i možnosti ich odstránenia;
 2. Člen združenia dodržuje obchodné tajomstvo svojich obchodných partnerov, vyvaruje sa účelovej kritike konkurenčného partnera a jeho konkrétnej práce a bude v súťažiach navrhovať ceny odpovedajúce kvalite ponúknutých prác;
 3. Člen združenia nezneužije neznalosť klienta k neprimeraným ziskom a k zámenám podstatných špecifikácií zákazky najmä zmenou nevhodných materiálov a výrobkov oproti preukázanej skladbe zatepľovacieho systému dokladom preukázania zhody;
 4. Člen združenia realizuje len také práce a služby, ktoré odpovedajú jeho oprávneniu a príslušnej klasifikácií. V záujme rovnakých podnikateľských podmienok spolupracuje s odborníkmi a nepripustí uplatnenie čiernej práce.
 5. Člen združenia nebude vyvíjať snahu získať zamestnanca, ktorý už je zamestnaný u niektorého člena združenia. Ak by malo dôjsť k prechodu takéhoto pracovníka, tak len po predchádzajúcej dohode štatutárnych zástupcov.

čl. 4 - Vzťah k profesii zatepľovania budov (a iným zväzom a združeniam) 

 1. Člen združenia si dopĺňa svoje vedomosti, zvyšuje svoju kvalifikáciu, podporuje výmenu a šírenie odborných informácií a praktických skúseností o zatepľovaní, sleduje a podporuje vývoj v oblasti (v problematike) zatepľovania;
 2. Člen združenia sa podieľa na vytváraní technických, normatívnych, organizačných, ekonomických a ďalších predpokladov pre kvalitné zatepľovanie budov. Podporuje len profesionálny výkon činnosti;
 3. Člen združenia pôsobí na šírení pravdivých informácií o užitočnosti zatepľovania a potrebe vykonávať túto činnosť kvalitne s dokladovanými stavebnými výrobkami na profesionálne odbornej úrovni, pričom sa aktívne podieľa na odborných akciách propagačnej, prezentačnej a edičnej činnosti;
 4. Člen združenia pre zvyšovanie dlhodobej kvality zatepľovania spolupracuje so zhotoviteľmi stavebných konštrukcií, ako aj ostatnými združeniami pri formulovaní a uskutočňovaní spoločných kritérií tepelnej ochrany budov zatepľovaním. K týmto zámerom rozvíja i kontakty s príbuznými združeniami doma i v zahraničí.


čl. 5 - Vzťah medzi členmi združenia

 1. Člen združenia sa podieľa na vnútornej činnosti združenia v zmysle vnútorných predpisov združenia;
 2. Člen združenia zachádza s údajmi ostatných členov združenia ako s dôvernými a nesmie ich bez súhlasu poskytovať ďalším osobám.


čl. 6 - Záverečné ustanovenie 

 1. Etický kódex združenia pre zatepľovania budov nerieši zmluvné vzťahy a z toho vyplývajúce povinnosti voči zákazníkom a tiež priestupky, alebo trestné činy;
 2. Združenie má pri porušení svojich vnútorných predpisov členom združenia povinnosť zahájiť kroky k zabezpečeniu nápravy, či odstráneniu nedostatkov v súlade so stanovami združenia.
 3. Tento etický kódex združenia bol schválený valným zhromaždením združenia a nadobudol účinnosť dňa 16.2.2006


V Bratislave 16.2.2006