Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Členstvo v združení

Kritéria členstva v občianskom združení Združenie pre zatepľovanie budov

Riadny člen – výrobca systému

 1. Doklad o predmete podnikania – výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie,
 2. Referenčná dokumentácia,
 3. Doklad osvedčujúci sídlo resp. miesto podnikania v Slovenskej republike, prípadne trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 4. Doklad preukázania zhody zatepľovacieho systému (certifikát preukázania zhody, technické osvedčenie resp. platné osvedčenie na zatepľovací systém),
 5. Doklad preukazujúci skutočnosť, že vyrába minimálne tri (3) komponenty kontaktného zatepľovacieho systému, v každom prípade však dva (2) z uvedených komponentov: lepiaca malta, výstužná malta, povrchové úpravy,
 6. Prehlásenie o zabezpečení odborného poradenstva pre záujemcov a spracovateľov prostredníctvom svojich zamestnancov

Riadny člen – expert

 1. doklad o predmete podnikania – výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie,
 2. referenčná dokumentácia,
 3. doklad o vzdelaní,
 4. doklad o projektovej, expertíznej a publikačnej činnosti

Pridružený člen

 1. doklad o predmete podnikania – výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie,
 2. referenčná dokumentácia

Potrebná dokumentácia

Podľa Rokovacieho a volebného poriadku OZ ZPZ, článok II. Ods.1 pism.B sa požaduje doložiť táto dokumentácia:

Pridružený člen – zhotoviteľ (realizátor zatepľovacích prác):

 1. minimálne päť rokov nepretržitej práce v oblasti zatepľovania,
 2. minimálny rozsah 10 000 m2 plôch realizovaných technicky osvedčeným zatepľovacím systémom vlastnými pracovníkmi (nie subdodávateľmi),
 3. prehľad aspoň desiatich referenčných stavieb zateplených technicky osvedčeným zatepľovacím systémom, z toho aspoň 3 stavby staršie ako 3 roky a dokladovanie poskytnutých záruk na 5 rokov,
 4. držiteľ licencie na systém tepelnej ochrany, ktorý má certifikát preukazovania zhody podľa vyhlášky MVRR SR č. 520/2001 Z.z., resp. doklad preukazovania zhody podľa vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z. ako doklady požadované cez Štátny fond rozvoja bývania (zákon č. 607/2003 Z.z. § 10 ods. 12 písm. c),
 5. opis opatrení zhotoviteľa na zabezpečenie kvality podľa zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. (§ 30, ods. 5 písm. f),,
 6. kontrolná previerka dodržiavania výberových kritérií na zhotoviteľa nezávislou komisiou vymenovanou Združením pre zatepľovanie budov,
 7. v prípade zistených nedostatkov komisiou podrobiť sa rozhodnutiu o spôsobe nápravy,
 8. pri opakovanom výskyte nedostatkov na základe návrhu komisie môže byť členstvo v OZ ZPZ zrušené.

Riadny člen – výrobca systému: 

 1. distribúcia komplexného certifikovaného alebo osvedčeného zatepľovacieho systému,
 2. doloženie dodávok komplexného zatepľovacieho systému o celkovej ploche minimálne 50 000 m2 za obdobie piatich rokov formou zoznamu približne 20-tich referenčných budov, z toho aspoň 5 starších ako 4 roky,
 3. certifikát preukazovania zhody podľa vyhlášky MVRR SR č. 520/2001 Z.z. alebo platné technické osvedčenie TSÚS na príslušný kontaktný zatepľovací systém, resp. doklad preukazovania zhody podľa vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z. o skupinách stavebných výrobkov a podrobnostiach preukazovania zhody pre podskupinu 2103 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy


Download prihláška